House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SPSR NELLORE (515) >> Block : BALAYAPALLE (5376)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALIMILI (208327) 497 154 30.99% 139 15 0 27.97% 3.02% 0%
BALAYAPALLI (208328) 662 123 18.58% 108 15 0 16.31% 2.27% 0%
BYARAVARAM (208329) 268 61 22.76% 57 1 0 21.27% 0.37% 0%
CHILAMANURU (208330) 305 72 23.61% 70 2 0 22.95% 0.66% 0%
GOTTIKADU (208331) 242 29 11.98% 29 0 0 11.98% 0% 0%
HASTAKAVERI (208332) 249 48 19.28% 48 0 0 19.28% 0% 0%
JAYAMPU (208333) 665 88 13.23% 83 5 0 12.48% 0.75% 0%
KADAGUNTA (208334) 314 128 40.76% 127 1 0 40.45% 0.32% 0%
KALAGANDA (208335) 327 74 22.63% 74 0 0 22.63% 0% 0%
KAMAKURU (208336) 280 37 13.21% 7 30 0 2.5% 10.71% 0%
KATRAGUNTA (208337) 330 8 2.42% 8 0 0 2.42% 0% 0%
KAYYURU (208338) 472 63 13.35% 59 4 0 12.5% 0.85% 0%
KOTEMBEDU (208339) 294 51 17.35% 40 11 0 13.61% 3.74% 0%
MANNURU (208340) 372 21 5.65% 20 1 0 5.38% 0.27% 0%
NIDIGALLU (208341) 534 6 1.12% 1 5 0 0.19% 0.94% 0%
NINDALI (234535) 488 129 26.43% 117 6 1 23.98% 1.23% 0.2%
PAKAPUDI (208342) 122 23 18.85% 19 4 0 15.57% 3.28% 0%
PALLIPADU (208343) 155 24 15.48% 17 7 0 10.97% 4.52% 0%
PEGILAM (208344) 677 135 19.94% 134 0 1 19.79% 0% 0.15%
PERIMIDI (208345) 598 158 26.42% 137 20 0 22.91% 3.34% 0%
SANAGAVARAM (208346) 200 45 22.5% 44 1 0 22% 0.5% 0%
SIDDAGUNTA (208347) 198 77 38.89% 75 1 1 37.88% 0.51% 0.51%
UTTAPALLI (208348) 324 40 12.35% 36 4 0 11.11% 1.23% 0%
VENGAMAMBAPURAM (208349) 527 91 17.27% 89 2 0 16.89% 0.38% 0%