House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KURNOOL (511) >> Block : NANDAVARAM (5183)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
GURUJALA (204437) 477 70 14.68% 70 0 0 14.68% 0% 0%
HALAHARVI (204438) 1572 271 17.24% 271 0 0 17.24% 0% 0%
IBRAHIMPURAM (204439) 606 96 15.84% 96 0 0 15.84% 0% 0%
KANAKAVEEDU (204440) 1219 175 14.36% 174 0 0 14.27% 0% 0%
MACHAPURAM (204441) 427 169 39.58% 162 6 0 37.94% 1.41% 0%
MITTASOMPURAM (204442) 380 78 20.53% 78 0 0 20.53% 0% 0%
MUGUTHI (204443) 1218 149 12.23% 148 0 0 12.15% 0% 0%
NADIKHAIRAVADI (204444) 359 40 11.14% 40 0 0 11.14% 0% 0%
NAGALADINNE (204445) 1392 215 15.45% 213 0 0 15.3% 0% 0%
NANDAVARAM (204446) 2248 495 22.02% 486 1 7 21.62% 0.04% 0.31%
PEDDAKOTHILIKI (204447) 689 137 19.88% 136 0 1 19.74% 0% 0.15%
PONAKALADINNE (204448) 302 4 1.32% 4 0 0 1.32% 0% 0%
POOLACHINTA (204449) 395 149 37.72% 149 0 0 37.72% 0% 0%
T.SOMALAGUDURU (204450) 922 266 28.85% 266 0 0 28.85% 0% 0%