House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KURNOOL (511) >> Block : KURNOOL (5178)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
B.THANDRAPADU (204358) 3105 1401 45.12% 1374 26 1 44.25% 0.84% 0.03%
BASAVAPURAM (204359) 388 62 15.98% 62 0 0 15.98% 0% 0%
DEVAMADA (204360) 192 40 20.83% 40 0 0 20.83% 0% 0%
DIGUVAPADU (204361) 370 126 34.05% 126 0 0 34.05% 0% 0%
DINNEDEVARAPADU (204362) 3105 1401 45.12% 1374 26 1 44.25% 0.84% 0.03%
E.THANDRAPADU (204363) 1641 117 7.13% 113 4 0 6.89% 0.24% 0%
EDURUR (204364) 351 10 2.85% 8 2 0 2.28% 0.57% 0%
G.SINGAVARAM (204365) 750 212 28.27% 212 0 0 28.27% 0% 0%
GARGEYAPURAM (204366) 1660 339 20.42% 338 1 0 20.36% 0.06% 0%
GONDIPARLA (204367) 1070 140 13.08% 138 2 0 12.9% 0.19% 0%
NANDANAPALLI (204370) 4713 1691 35.88% 1664 26 1 35.31% 0.55% 0.02%
NIDZUR (204371) 933 56 6% 56 0 0 6% 0% 0%
P.RUDRAVARAM (204372) 4713 1691 35.88% 1664 26 1 35.31% 0.55% 0.02%
PADIDAMPADU (204373) 4713 1691 35.88% 1664 26 1 35.31% 0.55% 0.02%
PANCHALINGALA (204374) 1195 262 21.92% 256 6 0 21.42% 0.5% 0%
PASUPULA (204375) 3385 1404 41.48% 1377 26 1 40.68% 0.77% 0.03%
PUDUR (204376) 267 124 46.44% 108 12 4 40.45% 4.49% 1.5%
R.K.DUDYALA (234533) 777 69 8.88% 68 1 0 8.75% 0.13% 0%
R.KONTHALAPADU (204377) 777 69 8.88% 68 1 0 8.75% 0.13% 0%
REMATA (204378) 1008 96 9.52% 60 7 29 5.95% 0.69% 2.88%
SIVARAMAPURAM (204379) 1660 339 20.42% 338 1 0 20.36% 0.06% 0%
SUNKESULA (204381) 638 199 31.19% 184 15 0 28.84% 2.35% 0%
ULCHALA (204382) 1353 195 14.41% 158 37 0 11.68% 2.73% 0%