House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KURNOOL (511) >> Block : KALLUR (5170)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
A.GOKULAPADU (204218) 445 168 37.75% 167 1 0 37.53% 0.22% 0%
BASTIPADU (204219) 483 83 17.18% 83 0 0 17.18% 0% 0%
BOLLAVARAM (204220) 279 20 7.17% 20 0 0 7.17% 0% 0%
CHETLA MALLAPURAM (204221) 177 24 13.56% 22 2 0 12.43% 1.13% 0%
CHINNA TEKUR (204222) 657 139 21.16% 139 0 0 21.16% 0% 0%
K.MARKAPURAM (204223) 331 78 23.56% 78 0 0 23.56% 0% 0%
KONGANAPADU (204224) 271 31 11.44% 31 0 0 11.44% 0% 0%
LAXMIPURAM (204225) 2928 674 23.02% 619 47 8 21.14% 1.61% 0.27%
NAYAKALLU (204226) 307 57 18.57% 57 0 0 18.57% 0% 0%
NERAWADA (204227) 445 168 37.75% 167 1 0 37.53% 0.22% 0%
PANDIPADU (204228) 2030 395 19.46% 346 42 7 17.04% 2.07% 0.34%
PARLA (204229) 981 219 22.32% 219 0 0 22.32% 0% 0%
PEDDAKOTTALA (204230) 2711 655 24.16% 601 46 8 22.17% 1.7% 0.3%
PEDDAPADU (204231) 2030 395 19.46% 346 42 7 17.04% 2.07% 0.34%
PEDDATEKUR (204232) 260 49 18.85% 49 0 0 18.85% 0% 0%
PUSULUR (204233) 338 76 22.49% 76 0 0 22.49% 0% 0%
REMADUR (204234) 233 43 18.45% 43 0 0 18.45% 0% 0%
SALKAPURAM (204235) 317 33 10.41% 32 1 0 10.09% 0.32% 0%
THADAKANAPALLE (204236) 517 130 25.15% 125 5 0 24.18% 0.97% 0%
ULINDAKONDA (204237) 936 198 21.15% 194 4 0 20.73% 0.43% 0%
YAPARLAPADU (204238) 32 4 12.5% 4 0 0 12.5% 0% 0%