House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KURNOOL (511) >> Block : DORNIPADU (5162)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMMIREDDINAGARAM (204103) 1466 231 15.76% 231 0 0 15.76% 0% 0%
ARJUNAPURAM (204104) 238 81 34.03% 81 0 0 34.03% 0% 0%
BURRAREDDIPALLE (204105) 421 17 4.04% 17 0 0 4.04% 0% 0%
CHAKARAJUVEMULA (204106) 1096 228 20.8% 226 2 0 20.62% 0.18% 0%
DORNIPADU (204107) 1466 231 15.76% 231 0 0 15.76% 0% 0%
GUNDUPAPALA (204108) 591 153 25.89% 153 0 0 25.89% 0% 0%
KONDAPURAM (204109) 360 26 7.22% 26 0 0 7.22% 0% 0%
KRISTIPADU (204110) 540 165 30.56% 165 0 0 30.56% 0% 0%
RAMACHANDRAPURAM (204111) 391 9 2.3% 9 0 0 2.3% 0% 0%
W.GOVINDINNE (204112) 1206 313 25.95% 313 0 0 25.95% 0% 0%
W.KOTHAPALLI (204113) 1206 313 25.95% 313 0 0 25.95% 0% 0%