House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KURNOOL (511) >> Block : BANDI ATMAKUR (5155)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
A. KODUR (203978) 831 240 28.88% 225 15 0 27.08% 1.81% 0%
B. KODUR (203979) 568 119 20.95% 117 1 1 20.6% 0.18% 0.18%
BANDI ATMAKUR (203980) 1844 435 23.59% 412 22 1 22.34% 1.19% 0.05%
BHOJANAM (203981) 295 100 33.9% 99 1 0 33.56% 0.34% 0%
CHINNADEVALAPURAM (203982) 1197 411 34.34% 396 15 0 33.08% 1.25% 0%
ERNAPADU (203983) 1175 248 21.11% 233 15 0 19.83% 1.28% 0%
G.C. PALEM (203984) 1086 215 19.8% 205 8 2 18.88% 0.74% 0.18%
G.LINGAPURAM (203985) 1086 215 19.8% 205 8 2 18.88% 0.74% 0.18%
KADAMALAKALVA (203986) 844 219 25.95% 191 28 0 22.63% 3.32% 0%
KAKANUR (203987) 390 157 40.26% 134 23 0 34.36% 5.9% 0%
NARAYANAPURAM (203988) 1197 411 34.34% 396 15 0 33.08% 1.25% 0%
PARAMATUR (203989) 358 50 13.97% 47 3 0 13.13% 0.84% 0%
PARNAPALLE (203990) 833 194 23.29% 159 31 1 19.09% 3.72% 0.12%
PEDDA DEVALAPURAM (203991) 568 150 26.41% 132 18 0 23.24% 3.17% 0%
RAMAPURAM (203992) 608 178 29.28% 165 13 0 27.14% 2.14% 0%
SANTHAJUTUR (203993) 619 105 16.96% 103 2 0 16.64% 0.32% 0%
SINGAVARAM (203994) 608 178 29.28% 165 13 0 27.14% 2.14% 0%
SOMAYAJULAPALLI (203995) 1175 248 21.11% 233 15 0 19.83% 1.28% 0%
YERRAGUNTLA (203996) 663 220 33.18% 201 19 0 30.32% 2.87% 0%