House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KURNOOL (511) >> Block : ADONI (5149)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AREKAL (203859) 361 45 12.47% 43 2 0 11.91% 0.55% 0%
BALADUR (203860) 187 2 1.07% 1 0 0 0.53% 0% 0%
BASAPURAM (203862) 5178 560 10.81% 414 82 54 8% 1.58% 1.04%
BASARAKODU (203863) 421 105 24.94% 102 3 0 24.23% 0.71% 0%
BILLEKALLU (203861) 314 27 8.6% 17 10 0 5.41% 3.18% 0%
BYCHIGERI (203864) 572 152 26.57% 131 21 0 22.9% 3.67% 0%
CHINNA HARIVANAM (203865) 154 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
CHINNAPENDEKAL (203866) 554 2 0.36% 1 0 0 0.18% 0% 0%
DHANAPURAM (203867) 2589 280 10.81% 207 41 27 8% 1.58% 1.04%
DIBBANAKAL (203868) 381 109 28.61% 109 0 0 28.61% 0% 0%
DODDANAKERI (203869) 341 8 2.35% 6 2 0 1.76% 0.59% 0%
G.HOSALLI (203870) 265 43 16.23% 43 0 0 16.23% 0% 0%
GANEKAL (203871) 284 99 34.86% 93 5 1 32.75% 1.76% 0.35%
GONABAVI (203872) 2651 335 12.64% 262 41 27 9.88% 1.55% 1.02%
HANAVALU (203873) 141 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
ISVI (203874) 2589 280 10.81% 207 41 27 8% 1.58% 1.04%
JALIBENCHI (203875) 355 112 31.55% 111 0 1 31.27% 0% 0.28%
KADITHOTA (203876) 195 101 51.79% 86 2 13 44.1% 1.03% 6.67%
KAPATI (203877) 517 99 19.15% 99 0 0 19.15% 0% 0%
KUPPAGAL (203878) 393 38 9.67% 36 1 1 9.16% 0.25% 0.25%
MADIRE (203879) 819 191 23.32% 181 5 5 22.1% 0.61% 0.61%
MANDAGERI (203880) 2589 280 10.81% 207 41 27 8% 1.58% 1.04%
MANTRIKI (203881) 238 23 9.66% 23 0 0 9.66% 0% 0%
NAGALAPURAM (203882) 517 99 19.15% 99 0 0 19.15% 0% 0%
NAGANATHANA HALLI (203883) 345 1 0.29% 1 0 0 0.29% 0% 0%
NARANAPURAM (203884) 492 62 12.6% 62 0 0 12.6% 0% 0%
NETTEKAL (203885) 280 31 11.07% 31 0 0 11.07% 0% 0%
PANDAVAGALLU (203886) 292 2 0.68% 2 0 0 0.68% 0% 0%
PEDDA HARIVANAM (203887) 859 160 18.63% 157 2 0 18.28% 0.23% 0%
PEDDA PENDEKAL (203888) 554 2 0.36% 1 0 0 0.18% 0% 0%
PEDDA THUMBALAM (203889) 1532 178 11.62% 175 2 0 11.42% 0.13% 0%
PESALABANDA (203890) 370 6 1.62% 6 0 0 1.62% 0% 0%
SADAPURAM (203891) 2589 280 10.81% 207 41 27 8% 1.58% 1.04%
SALAKALAKONDA (203892) 158 104 65.82% 104 0 0 65.82% 0% 0%
SAMBAGALLU (203893) 317 5 1.58% 5 0 0 1.58% 0% 0%
SANTHAKUDLUR (203894) 625 69 11.04% 69 0 0 11.04% 0% 0%
VIRUPAPURAM (203895) 525 95 18.1% 94 1 0 17.9% 0.19% 0%