House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KRISHNA (510) >> Block : VEERULLAPADU (5144)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALLURU (203801) 1638 614 37.48% 563 47 4 34.37% 2.87% 0.24%
BODAVADA (203802) 373 199 53.35% 177 19 3 47.45% 5.09% 0.8%
CHATTANNAVARAM (203803) 329 218 66.26% 211 3 4 64.13% 0.91% 1.22%
CHENNARAOPALEM (203804) 437 112 25.63% 105 7 0 24.03% 1.6% 0%
CHOWTAPALLI (203805) 599 326 54.42% 321 5 0 53.59% 0.83% 0%
DACHAVARAM (203806) 256 77 30.08% 65 12 0 25.39% 4.69% 0%
DODDADEVARAPADU (203807) 648 202 31.17% 200 2 0 30.86% 0.31% 0%
GOKARAJUPALLI (203808) 172 33 19.19% 31 1 1 18.02% 0.58% 0.58%
GUDEM MADHAVARAM (203809) 441 156 35.37% 155 1 0 35.15% 0.23% 0%
JAGANNADHAPURAM (203810) 235 158 67.23% 145 13 0 61.7% 5.53% 0%
JAMMAVARAM (203811) 380 239 62.89% 179 60 0 47.11% 15.79% 0%
JAYANTHI (203812) 1455 430 29.55% 283 147 0 19.45% 10.1% 0%
JUJJURU (203813) 1937 449 23.18% 436 13 0 22.51% 0.67% 0%
KONATALAPALLI (203814) 809 280 34.61% 275 5 0 33.99% 0.62% 0%
NANDALURU (203815) 222 181 81.53% 170 11 0 76.58% 4.95% 0%
NARASIMHARAO PALEM (203816) 464 49 10.56% 48 0 1 10.34% 0% 0.22%
PEDDAPURAM (203817) 1007 266 26.42% 259 7 0 25.72% 0.7% 0%
PONNAVARAM (203818) 533 277 51.97% 275 2 0 51.59% 0.38% 0%
THATIGUMMI (203819) 253 140 55.34% 122 18 0 48.22% 7.11% 0%
V. ANNAVARAM (203820) 364 201 55.22% 187 14 0 51.37% 3.85% 0%
VEERULLAPADU (203821) 918 588 64.05% 505 81 2 55.01% 8.82% 0.22%
VELLANKI (203822) 863 197 22.83% 178 19 0 20.63% 2.2% 0%