House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KRISHNA (510) >> Block : VATSAVAI (5143)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALLURUPADU (203777) 356 168 47.19% 156 11 1 43.82% 3.09% 0.28%
BHIMAVARAM (203778) 1484 450 30.32% 429 20 1 28.91% 1.35% 0.07%
CHINAMODUGUPALLI (203779) 264 119 45.08% 115 4 0 43.56% 1.52% 0%
CHITYALA (203780) 866 419 48.38% 371 48 0 42.84% 5.54% 0%
DABBAKUPALLI (203781) 1148 243 21.17% 218 25 0 18.99% 2.18% 0%
DECHUPALEM (203782) 320 128 40% 119 9 0 37.19% 2.81% 0%
GOPINENIPALEM (203783) 758 217 28.63% 198 19 0 26.12% 2.51% 0%
INDUGAPALLI (203784) 643 223 34.68% 194 29 0 30.17% 4.51% 0%
KAKARAVAI (203785) 567 238 41.98% 223 15 0 39.33% 2.65% 0%
KANNEVEEDU (203786) 558 158 28.32% 147 11 0 26.34% 1.97% 0%
KHAMBHAMPADU (203787) 1100 322 29.27% 309 13 0 28.09% 1.18% 0%
LINGALA (203788) 547 126 23.03% 117 9 0 21.39% 1.65% 0%
MACHINENI PALEM (203789) 485 169 34.85% 158 11 0 32.58% 2.27% 0%
MAKKAPET (203790) 1172 340 29.01% 301 39 0 25.68% 3.33% 0%
MANGOLLU (203791) 1191 406 34.09% 376 16 11 31.57% 1.34% 0.92%
PEDAMODUGUPALLI (203792) 328 149 45.43% 149 0 0 45.43% 0% 0%
PENTYALAVARI GUDEM (203793) 1126 340 30.2% 290 49 0 25.75% 4.35% 0%
POCHAVARAM (203794) 304 127 41.78% 120 6 0 39.47% 1.97% 0%
POLAMPALLI (203795) 1126 340 30.2% 290 49 0 25.75% 4.35% 0%
SINGAVARAM (203796) 866 419 48.38% 371 48 0 42.84% 5.54% 0%
TALLURU (203797) 400 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
VATSAVAI (203798) 2580 471 18.26% 421 43 0 16.32% 1.67% 0%
VEMAVARAM (203799) 511 187 36.59% 173 14 0 33.86% 2.74% 0%
VEMULANARVA (203800) 457 133 29.1% 124 9 0 27.13% 1.97% 0%