House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KRISHNA (510) >> Block : UNGUTURU (5142)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMUDALAPALLI (203750) 198 72 36.36% 70 2 0 35.35% 1.01% 0%
ATKUR (203751) 1476 480 32.52% 387 83 6 26.22% 5.62% 0.41%
BOKINALA (203752) 137 63 45.99% 57 6 0 41.61% 4.38% 0%
CHAGANTIPADU (203753) 241 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
CHIKANALA (203754) 96 52 54.17% 50 2 0 52.08% 2.08% 0%
ELUKAPADU (203755) 130 92 70.77% 89 3 0 68.46% 2.31% 0%
GARAPADU (203756) 268 161 60.07% 152 8 0 56.72% 2.99% 0%
INDUPALLI (203757) 933 133 14.26% 115 15 2 12.33% 1.61% 0.21%
KOYYAGURAPPADU (203758) 348 105 30.17% 98 7 0 28.16% 2.01% 0%
LANKAPALLI (203759) 317 201 63.41% 181 20 0 57.1% 6.31% 0%
MADHIRAPADU (203760) 135 91 67.41% 65 24 2 48.15% 17.78% 1.48%
MANIKONDA (203761) 1910 537 28.12% 446 91 0 23.35% 4.76% 0%
MUKKAPADU (203762) 256 141 55.08% 128 11 1 50% 4.3% 0.39%
NAGAVARAPPADU (203763) 235 75 31.91% 59 16 0 25.11% 6.81% 0%
NANDAMURU (203764) 428 151 35.28% 138 12 0 32.24% 2.8% 0%
NARAYANAAPPARAMAPET (203765) 753 322 42.76% 301 21 0 39.97% 2.79% 0%
PEDA AVUTAPALLI (203766) 2001 394 19.69% 348 46 0 17.39% 2.3% 0%
PONUKUMADU (203767) 256 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
POTTIPADU (203768) 753 322 42.76% 301 21 0 39.97% 2.79% 0%
TARIGOPPULA (203769) 630 144 22.86% 111 20 13 17.62% 3.17% 2.06%
TELAPROLU (203770) 2712 658 24.26% 599 57 2 22.09% 2.1% 0.07%
THUTTAGUNTA (203771) 80 40 50% 37 3 0 46.25% 3.75% 0%
UNGUTURU (203772) 643 181 28.15% 170 11 0 26.44% 1.71% 0%
VELDIPADU (203773) 368 197 53.53% 163 31 3 44.29% 8.42% 0.82%
VELINUTHALA (203774) 127 6 4.72% 5 1 0 3.94% 0.79% 0%
VEMANDA (203775) 394 160 40.61% 141 18 0 35.79% 4.57% 0%
VEMPADU (203776) 400 94 23.5% 90 3 1 22.5% 0.75% 0.25%