House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KRISHNA (510) >> Block : NANDIGAMA (5130)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ADAVIRAVULAPADU (203513) 549 245 44.63% 200 45 0 36.43% 8.2% 0%
AMBARUPET (203514) 598 348 58.19% 336 12 0 56.19% 2.01% 0%
CHANDAPURAM (203515) 626 260 41.53% 204 55 1 32.59% 8.79% 0.16%
DAMULURU (203516) 531 230 43.31% 215 15 0 40.49% 2.82% 0%
GOLLAMUDI (203517) 565 239 42.3% 231 8 0 40.88% 1.42% 0%
ITHAVARAM (203518) 682 4 0.59% 3 1 0 0.44% 0.15% 0%
JONNALAGADDA (203519) 540 150 27.78% 150 0 0 27.78% 0% 0%
KAMMAVARIPALEM (203520) 1185 520 43.88% 489 19 12 41.27% 1.6% 1.01%
KANCHELA (203521) 586 47 8.02% 46 1 0 7.85% 0.17% 0%
KETHAVEERUNIPADU (203522) 607 246 40.53% 237 9 0 39.04% 1.48% 0%
KONATAMATMAKURU (203523) 434 115 26.5% 97 18 0 22.35% 4.15% 0%
KONDURU (203524) 522 269 51.53% 220 25 24 42.15% 4.79% 4.6%
LINGALAPADU (203525) 598 112 18.73% 108 4 0 18.06% 0.67% 0%
MAGALLU (203526) 1030 405 39.32% 383 13 9 37.18% 1.26% 0.87%
MUNAGACHERLA (203527) 388 79 20.36% 65 14 0 16.75% 3.61% 0%
PALLAGIRI (203528) 509 220 43.22% 188 32 0 36.94% 6.29% 0%
PEDDAVARAM (203529) 1353 321 23.73% 289 32 0 21.36% 2.37% 0%
RAGHAVAPURAM (203530) 1185 520 43.88% 489 19 12 41.27% 1.6% 1.01%
RAMIREDDIPALLI (203531) 650 264 40.62% 259 5 0 39.85% 0.77% 0%
RUDRAVARAM (203532) 519 286 55.11% 237 49 0 45.66% 9.44% 0%
SOMAVARAM (203533) 433 171 39.49% 137 3 31 31.64% 0.69% 7.16%
TAKKELLAPADU (203534) 412 217 52.67% 207 10 0 50.24% 2.43% 0%
TORRAGUDIPADU (203535) 197 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%