House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KRISHNA (510) >> Block : NAGAYALANKA (5129)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BHAVADEVERAPALLI (203494) 925 73 7.89% 64 9 0 6.92% 0.97% 0%
CHODAVARAM (203495) 333 245 73.57% 243 2 0 72.97% 0.6% 0%
EDURUMONDI (203496) 1849 31 1.68% 31 0 0 1.68% 0% 0%
ELICHITLADIBBA (203497) 1849 31 1.68% 31 0 0 1.68% 0% 0%
ETIMOGA (203498) 1318 5 0.38% 5 0 0 0.38% 0% 0%
GANAPESWARAM (203491) 1414 129 9.12% 128 1 0 9.05% 0.07% 0%
GULLALAMODA (203499) 1318 5 0.38% 5 0 0 0.38% 0% 0%
KAMMANAMOLU (203500) 1432 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MARRIPALEM (203501) 1972 492 24.95% 439 53 0 22.26% 2.69% 0%
NACHUGUNTA (203502) 1849 31 1.68% 31 0 0 1.68% 0% 0%
NAGAYALANKA (203503) 2441 237 9.71% 193 42 2 7.91% 1.72% 0.08%
NALI (203492) 1432 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
NANGEGADDA (203504) 1105 344 31.13% 332 11 1 30.05% 1% 0.09%
PARRACHIVARA (203505) 1231 369 29.98% 358 9 0 29.08% 0.73% 0%
PEDAKAMMAVARIPALEM (203506) 1318 5 0.38% 5 0 0 0.38% 0% 0%
PEDAPALEM (203507) 1972 492 24.95% 439 53 0 22.26% 2.69% 0%
REMALAVARIPALEM (203508) 1972 492 24.95% 439 53 0 22.26% 2.69% 0%
SANGAMESWARAM (203493) 1432 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
SORLAGONDI (203509) 1414 129 9.12% 128 1 0 9.05% 0.07% 0%
T.KOTHAPALEM (203510) 1972 492 24.95% 439 53 0 22.26% 2.69% 0%
TALAGADADEEVI (203511) 258 103 39.92% 102 0 0 39.53% 0% 0%
VAKKAPATLAVARIPALEM (203512) 1105 344 31.13% 332 11 1 30.05% 1% 0.09%