House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KRISHNA (510) >> Block : MANDAVALLI (5123)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALINAGARAM (203370) 1148 262 22.82% 253 9 0 22.04% 0.78% 0%
APPAPURAM (203371) 149 62 41.61% 2 57 3 1.34% 38.26% 2.01%
AYYAVARI RUDRAVARAM (203372) 523 73 13.96% 70 2 1 13.38% 0.38% 0.19%
BHYRAVAPATNAM (203373) 680 53 7.79% 36 17 0 5.29% 2.5% 0%
CHAVALIPADU (203374) 412 15 3.64% 9 4 2 2.18% 0.97% 0.49%
CHINTALAPUDI (203375) 136 94 69.12% 90 4 0 66.18% 2.94% 0%
CHINTAPADU (203376) 793 66 8.32% 63 2 1 7.94% 0.25% 0.13%
GANNAVARAM (203377) 455 76 16.7% 64 12 0 14.07% 2.64% 0%
INGILIPAKALANKA (203378) 336 9 2.68% 9 0 0 2.68% 0% 0%
KANUKOLLU (203379) 1148 262 22.82% 253 9 0 22.04% 0.78% 0%
KORLAPADU (203380) 1009 82 8.13% 80 2 0 7.93% 0.2% 0%
KOVVADALANKA (203381) 581 1 0.17% 1 0 0 0.17% 0% 0%
LINGALA (203382) 640 100 15.62% 85 13 2 13.28% 2.03% 0.31%
LOKUMUDI (203383) 637 172 27% 153 15 4 24.02% 2.35% 0.63%
MANDAVALLI (203384) 1294 299 23.11% 215 78 6 16.62% 6.03% 0.46%
MANUGUNURU (203385) 212 24 11.32% 23 1 0 10.85% 0.47% 0%
MOKHASAKALVAPUDI (203386) 172 3 1.74% 2 1 0 1.16% 0.58% 0%
MUDUTALLAPADU (203387) 210 122 58.1% 116 6 0 55.24% 2.86% 0%
NANDIGAMALANKA (203388) 301 219 72.76% 211 7 1 70.1% 2.33% 0.33%
NUTCHUMILLI (203389) 293 100 34.13% 95 5 0 32.42% 1.71% 0%
PASALAPUDI (203390) 204 156 76.47% 151 1 4 74.02% 0.49% 1.96%
PENUMAKALANKA (203391) 588 6 1.02% 6 0 0 1.02% 0% 0%
PERIKIGUDEM (203392) 1009 82 8.13% 80 2 0 7.93% 0.2% 0%
PRATHIPADU (203393) 148 6 4.05% 4 1 1 2.7% 0.68% 0.68%
PULAPARRU (203394) 602 26 4.32% 22 4 0 3.65% 0.66% 0%
PUTLACHERUVU (203395) 526 12 2.28% 10 0 2 1.9% 0% 0.38%
SINGANAPUDI (203396) 334 122 36.53% 113 9 0 33.83% 2.69% 0%
TAKKELLAPADU (203397) 354 28 7.91% 28 0 0 7.91% 0% 0%
UNIKILI (203398) 660 190 28.79% 175 15 0 26.52% 2.27% 0%