House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KRISHNA (510) >> Block : MACHILIPATNAM (5122)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ARISEPALLI (203337) 1026 64 6.24% 54 10 0 5.26% 0.97% 0%
BHOGIREDDIPALLI (203338) 842 147 17.46% 141 4 2 16.75% 0.48% 0.24%
BORRAPOTHUPALEM (203339) 383 7 1.83% 6 1 0 1.57% 0.26% 0%
BUDDALAPALEM (203340) 454 74 16.3% 71 3 0 15.64% 0.66% 0%
CHINA KARAGRAHARAM (203341) 1345 36 2.68% 32 2 2 2.38% 0.15% 0.15%
CHINNAPURAM (203342) 1480 154 10.41% 135 19 0 9.12% 1.28% 0%
CHIRIVELLAPALEM (203343) 603 16 2.65% 13 3 0 2.16% 0.5% 0%
GARALADIBBA (203344) 158 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
GOKAVARAM (203345) 425 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
GOLLAPALEM (203346) 888 250 28.15% 243 4 3 27.36% 0.45% 0.34%
GOPUVANIPALEM (203347) 312 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
GUNDUPALEM (203348) 613 43 7.01% 36 7 0 5.87% 1.14% 0%
K.P.T.PALEM (203349) 659 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KANURU (203350) 673 16 2.38% 16 0 0 2.38% 0% 0%
KARAGRAHARAM (203351) 1345 36 2.68% 32 2 2 2.38% 0.15% 0.15%
KONA (203352) 902 24 2.66% 21 3 0 2.33% 0.33% 0%
MANGINAPUDI (203353) 603 16 2.65% 13 3 0 2.16% 0.5% 0%
MEKAVANIPALEM (203354) 583 13 2.23% 10 3 0 1.72% 0.51% 0%
NELAKURRU (203355) 888 250 28.15% 243 4 3 27.36% 0.45% 0.34%
PALLITUMMALAPALEM (203356) 659 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
PEDAPATNAM (203357) 572 253 44.23% 223 30 0 38.99% 5.24% 0%
PEDAYADARA (203358) 1439 309 21.47% 261 47 1 18.14% 3.27% 0.07%
POLATITIPPA (203359) 594 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
POTHEPALLI (203360) 1097 74 6.75% 57 17 0 5.2% 1.55% 0%
POTHUREDDIPALEM (203361) 825 71 8.61% 55 16 0 6.67% 1.94% 0%
POTLAPALEM (203362) 402 92 22.89% 86 4 2 21.39% 1% 0.5%
RUDRAVARAM (203363) 461 153 33.19% 133 20 0 28.85% 4.34% 0%
S.N.GOLLAPALEM (203364) 1782 94 5.27% 72 22 0 4.04% 1.23% 0%
TALLAPALEM (203367) 2128 232 10.9% 207 24 1 9.73% 1.13% 0.05%
TAPASIPUDI (203336) 250 56 22.4% 55 1 0 22% 0.4% 0%
TUMMALACHERUVU (203368) 902 24 2.66% 21 3 0 2.33% 0.33% 0%
VADAPALEM (203369) 1439 309 21.47% 261 47 1 18.14% 3.27% 0.07%