House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KRISHNA (510) >> Block : KAIKALUR (5116)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ACHAVARAM (203223) 663 117 17.65% 110 6 1 16.59% 0.9% 0.15%
ALAPADU (203224) 781 87 11.14% 74 13 0 9.48% 1.66% 0%
ATAPAKA (203225) 1371 379 27.64% 255 103 19 18.6% 7.51% 1.39%
BHUJABALAPATNAM (203226) 1392 386 27.73% 246 135 5 17.67% 9.7% 0.36%
CHATAKAI (203227) 1372 386 28.13% 246 135 5 17.93% 9.84% 0.36%
DODDIPATLA (203228) 419 16 3.82% 16 0 0 3.82% 0% 0%
GONEPADU (203229) 275 59 21.45% 50 9 0 18.18% 3.27% 0%
GOPAVARAM (203230) 606 284 46.86% 237 43 4 39.11% 7.1% 0.66%
GUMMALLAPADU (203231) 2256 161 7.14% 159 2 0 7.05% 0.09% 0%
KAIKALURU (203232) 4677 400 8.55% 245 146 9 5.24% 3.12% 0.19%
KOTTADA (203233) 921 220 23.89% 215 4 1 23.34% 0.43% 0.11%
NARASAIPALEM (203234) 769 385 50.07% 359 24 2 46.68% 3.12% 0.26%
PALLEWADA (203235) 769 385 50.07% 359 24 2 46.68% 3.12% 0.26%
PANDIRIPALLIGUDEM (203236) 2256 161 7.14% 159 2 0 7.05% 0.09% 0%
PENCHIKALAMARRU (203237) 548 3 0.55% 1 2 0 0.18% 0.36% 0%
RACHAPATNAM (203238) 634 280 44.16% 246 34 0 38.8% 5.36% 0%
RAMAVARAM (203239) 392 211 53.83% 199 12 0 50.77% 3.06% 0%
SEETHANAPALLI (203240) 465 118 25.38% 101 15 2 21.72% 3.23% 0.43%
SRUNGAVARAPPADU (203241) 2256 161 7.14% 159 2 0 7.05% 0.09% 0%
SYAMALAMBAPURAM (203242) 213 3 1.41% 3 0 0 1.41% 0% 0%
TAMARAKOLLU (203243) 744 200 26.88% 191 9 0 25.67% 1.21% 0%
VADARLAPADU (203244) 451 68 15.08% 65 3 0 14.41% 0.67% 0%
VARAHAPATNAM (203245) 609 228 37.44% 203 25 0 33.33% 4.11% 0%
VEMAVARAPPADU (203246) 584 16 2.74% 11 5 0 1.88% 0.86% 0%
VINJARAM (203247) 441 91 20.63% 86 4 1 19.5% 0.91% 0.23%