House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KRISHNA (510) >> Block : GANNAVARAM (5109)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AJJAMPUDI (203081) 308 222 72.08% 125 97 0 40.58% 31.49% 0%
ALLAPURAM (203082) 619 242 39.1% 211 31 0 34.09% 5.01% 0%
B.B.GUDEM (203083) 548 163 29.74% 145 17 1 26.46% 3.1% 0.18%
BUDDAVARAM (203084) 2726 428 15.7% 317 96 7 11.63% 3.52% 0.26%
BUTHUMILLIPADU (203085) 93 57 61.29% 41 16 0 44.09% 17.2% 0%
CHIKKAVARAM (203086) 542 120 22.14% 99 21 0 18.27% 3.87% 0%
CHINAAVUTAPALLI (203087) 560 424 75.71% 351 66 7 62.68% 11.79% 1.25%
GANNAVARAM (203088) 5666 1017 17.95% 618 366 32 10.91% 6.46% 0.56%
GOLLANAPALLI (203089) 708 208 29.38% 199 9 0 28.11% 1.27% 0%
GOPAVARAPUGUDEM (203090) 472 129 27.33% 127 2 0 26.91% 0.42% 0%
JAKKULANEKKALAM (203091) 278 89 32.01% 68 21 0 24.46% 7.55% 0%
KESARAPALLI (203092) 2982 886 29.71% 734 150 2 24.61% 5.03% 0.07%
KONDAPAVULURU (203093) 764 224 29.32% 208 16 0 27.23% 2.09% 0%
KOTHAGUDEM (203094) 1568 250 15.94% 201 48 1 12.82% 3.06% 0.06%
MAADALAVARIGUDEM (203095) 2343 835 35.64% 634 192 9 27.06% 8.19% 0.38%
MUSTABAD (203096) 2020 737 36.49% 689 47 1 34.11% 2.33% 0.05%
PURUSHOTTAPATNAM (203097) 634 242 38.17% 187 36 19 29.5% 5.68% 3%
SAVARAGUDEM (203098) 402 1 0.25% 1 0 0 0.25% 0% 0%
SURAMPALLI (203099) 2586 886 34.26% 673 204 9 26.02% 7.89% 0.35%
TEMPALLI (203100) 865 86 9.94% 86 0 0 9.94% 0% 0%
VEERAPANENIGUDEM (203101) 1383 148 10.7% 116 31 1 8.39% 2.24% 0.07%