House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KRISHNA (510) >> Block : CHATRAI (5106)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ARUGOLANU PETA (203018) 426 96 22.54% 94 2 0 22.07% 0.47% 0%
BURUGUGUDEM (203019) 531 82 15.44% 76 6 0 14.31% 1.13% 0%
CHANUBANDA (203032) 2490 964 38.71% 956 8 0 38.39% 0.32% 0%
CHATRAI (203020) 1364 317 23.24% 303 10 4 22.21% 0.73% 0.29%
CHEEPURUGUDEM (203021) 1548 472 30.49% 466 6 0 30.1% 0.39% 0%
CHINNAMPETA (203022) 922 265 28.74% 261 4 0 28.31% 0.43% 0%
CHITTAPUR (203023) 1162 412 35.46% 409 3 0 35.2% 0.26% 0%
JANARDHANAVARAM (203024) 681 216 31.72% 211 4 1 30.98% 0.59% 0.15%
KOTAPADU (203025) 1548 472 30.49% 466 6 0 30.1% 0.39% 0%
KOTHAGUDEM (203026) 461 94 20.39% 92 2 0 19.96% 0.43% 0%
KRISHNARAOPALEM (203027) 293 88 30.03% 83 5 0 28.33% 1.71% 0%
MARLAPALEM (203028) 1136 234 20.6% 231 3 0 20.33% 0.26% 0%
NARASIMHARAOPALEM (203029) 2490 964 38.71% 956 8 0 38.39% 0.32% 0%
PARVATHAPURAM (203033) 311 49 15.76% 47 2 0 15.11% 0.64% 0%
POLAVARAM (203034) 1233 316 25.63% 310 3 3 25.14% 0.24% 0.24%
POTHANAPALLI (203035) 849 195 22.97% 191 4 0 22.5% 0.47% 0%
SOMAVARAM (203030) 1136 234 20.6% 231 3 0 20.33% 0.26% 0%
TUMMAGUDEM (203031) 1144 329 28.76% 329 0 0 28.76% 0% 0%