House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : THULLUR (4974)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ABBARAJUPALEM (200821) 135 75 55.56% 65 10 0 48.15% 7.41% 0%
ANANTHAVARAM (200822) 932 397 42.6% 377 20 0 40.45% 2.15% 0%
BORUPALEM (200823) 357 209 58.54% 197 11 1 55.18% 3.08% 0.28%
DONDAPADU (200824) 653 249 38.13% 230 19 0 35.22% 2.91% 0%
HARICHANDRAPURAM (200825) 310 103 33.23% 101 2 0 32.58% 0.65% 0%
INAVOLU (200826) 515 210 40.78% 206 4 0 40% 0.78% 0%
LINGAYAPALEM (200827) 465 193 41.51% 190 3 0 40.86% 0.65% 0%
MALKAPURAM (200828) 407 201 49.39% 190 9 2 46.68% 2.21% 0.49%
MANDADAM (200829) 1904 899 47.22% 802 52 45 42.12% 2.73% 2.36%
NEKKALLU (200830) 572 119 20.8% 112 5 2 19.58% 0.87% 0.35%
NELAPADU (200831) 301 107 35.55% 101 6 0 33.55% 1.99% 0%
PEDAPARIMI (200832) 2000 494 24.7% 463 21 10 23.15% 1.05% 0.5%
RAYAPUDI (200833) 1314 448 34.09% 405 39 4 30.82% 2.97% 0.3%
SAKHAMURU (200834) 383 181 47.26% 181 0 0 47.26% 0% 0%
THULLURU (200835) 2156 521 24.17% 500 21 0 23.19% 0.97% 0%
VADDAMANU (200837) 779 310 39.79% 300 10 0 38.51% 1.28% 0%
VELAGAPUDI (200838) 757 284 37.52% 267 13 4 35.27% 1.72% 0.53%
VENKATAPALEM (200839) 988 389 39.37% 384 5 0 38.87% 0.51% 0%
VUDDANDARAYUNIPALEM (200836) 354 166 46.89% 163 1 2 46.05% 0.28% 0.56%