House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : PITTALAVANIPALEM (4962)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALKAPURAM (200606) 1526 423 27.72% 240 12 171 15.73% 0.79% 11.21%
ALLURU (200607) 1526 423 27.72% 240 12 171 15.73% 0.79% 11.21%
BHAVANAMVARIPALEM (200608) 3077 731 23.76% 690 19 22 22.42% 0.62% 0.71%
CHANDOLE (200609) 3077 731 23.76% 690 19 22 22.42% 0.62% 0.71%
G.N.PALEM (200610) 3371 359 10.65% 344 15 0 10.2% 0.44% 0%
KHAJIPALEM (200611) 1848 406 21.97% 388 14 4 21% 0.76% 0.22%
KODURU (200618) 846 147 17.38% 125 18 4 14.78% 2.13% 0.47%
KOMALI (200612) 267 98 36.7% 97 1 0 36.33% 0.37% 0%
KOTHAPALEM (200613) 3371 359 10.65% 344 15 0 10.2% 0.44% 0%
MANTHENAVARIPALEM (200614) 3371 359 10.65% 344 15 0 10.2% 0.44% 0%
PITTALAVANIPALEM (200615) 3371 359 10.65% 344 15 0 10.2% 0.44% 0%
POTHANAKATTAVARIPALEM (200617) 1848 406 21.97% 388 14 4 21% 0.76% 0.22%
Pittuvaripalem (200616) 3371 359 10.65% 344 15 0 10.2% 0.44% 0%
SANGUPALEM (200619) 846 147 17.38% 125 18 4 14.78% 2.13% 0.47%