House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : PHIRANGIPURAM (4960)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
113 TYLLUR (200575) 889 245 27.56% 244 1 0 27.45% 0.11% 0%
AMEENABAD (200576) 2205 354 16.05% 342 12 0 15.51% 0.54% 0%
BETHAPUDI (200577) 969 12 1.24% 9 3 0 0.93% 0.31% 0%
GOLLAPALEM (200579) 737 423 57.39% 411 12 0 55.77% 1.63% 0%
GUNDALAPADU (200580) 601 217 36.11% 217 0 0 36.11% 0% 0%
HOUSE GANESH (200581) 245 72 29.39% 72 0 0 29.39% 0% 0%
KANDRIKA (200582) 946 337 35.62% 337 0 0 35.62% 0% 0%
MERIKAPUDI (200583) 1097 224 20.42% 220 4 0 20.05% 0.36% 0%
MUNAGAPADU (200584) 1097 224 20.42% 220 4 0 20.05% 0.36% 0%
NUDURUPADU (200585) 1084 196 18.08% 196 0 0 18.08% 0% 0%
PHIRANGIPURAM (200586) 4202 1185 28.2% 1145 40 0 27.25% 0.95% 0%
PONUGUPADU (200587) 1180 449 38.05% 435 13 1 36.86% 1.1% 0.08%
REPUDI (200588) 737 423 57.39% 411 12 0 55.77% 1.63% 0%
SIRANGIPALEM (200589) 400 166 41.5% 166 0 0 41.5% 0% 0%
TAKKELLAPADU (200590) 849 141 16.61% 141 0 0 16.61% 0% 0%
VEMAVARAM (200591) 946 337 35.62% 337 0 0 35.62% 0% 0%
YERRAGUNTLAPADU (200578) 736 115 15.62% 113 2 0 15.35% 0.27% 0%