House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : PEDANANDIPADU (4959)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ABBINENIGUNTAPALEM (200560) 1051 250 23.79% 240 10 0 22.84% 0.95% 0%
ANNAPARRU (200561) 712 229 32.16% 208 21 0 29.21% 2.95% 0%
ANNAVARAM (200562) 583 311 53.34% 311 0 0 53.34% 0% 0%
GOGULAMUDI (200563) 1098 188 17.12% 182 6 0 16.58% 0.55% 0%
GORRIJAVOLUGUNTPALEM (200564) 1051 250 23.79% 240 10 0 22.84% 0.95% 0%
KATRAPADU (200565) 1626 529 32.53% 483 45 1 29.7% 2.77% 0.06%
KOPPARRU (200566) 988 306 30.97% 296 10 0 29.96% 1.01% 0%
NAGULAPADU (200567) 1626 529 32.53% 483 45 1 29.7% 2.77% 0.06%
PALAPARRU (200568) 914 330 36.11% 318 11 1 34.79% 1.2% 0.11%
PAMIDIVARIPALEM (200569) 1047 205 19.58% 198 6 0 18.91% 0.57% 0%
PEDANANDIPADU (235896) 1714 346 20.19% 325 19 2 18.96% 1.11% 0.12%
PUSULURU (200570) 1047 205 19.58% 198 6 0 18.91% 0.57% 0%
RAJUPALEM (200571) 291 124 42.61% 117 6 1 40.21% 2.06% 0.34%
RAVIPADU (200572) 1098 188 17.12% 182 6 0 16.58% 0.55% 0%
UPPALAPADU (200573) 1047 263 25.12% 250 11 2 23.88% 1.05% 0.19%
VARAGANI (200574) 1178 365 30.98% 355 10 0 30.14% 0.85% 0%