House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : NUZENDLA (4956)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHINTHALACHERUVU (200504) 1187 209 17.61% 201 8 0 16.93% 0.67% 0%
GURRAPPANAIDUPALEM (200505) 731 183 25.03% 182 1 0 24.9% 0.14% 0%
INAVOLU (200506) 1259 189 15.01% 188 0 1 14.93% 0% 0.08%
JANGALAPALLI (200507) 488 177 36.27% 176 1 0 36.07% 0.2% 0%
K.JADDAVARI PALEM (200508) 978 127 12.99% 126 1 0 12.88% 0.1% 0%
KHAMBAMPADU (200510) 713 262 36.75% 255 4 3 35.76% 0.56% 0.42%
MARELLAVARIPALEM (200509) 1091 85 7.79% 85 0 0 7.79% 0% 0%
MUKKELLAPADU (200511) 978 127 12.99% 126 1 0 12.88% 0.1% 0%
MULAKALURU (200512) 491 118 24.03% 118 0 0 24.03% 0% 0%
MUPPARAJUVARI PALEM (200513) 1403 233 16.61% 231 1 1 16.46% 0.07% 0.07%
MURTHIJAPURAM (200515) 665 124 18.65% 124 0 0 18.65% 0% 0%
MUTHARASUVARIPALEM (200514) 713 97 13.6% 96 1 0 13.46% 0.14% 0%
NUZENDLA (200516) 1091 85 7.79% 85 0 0 7.79% 0% 0%
P.CHERUKUM PALEM (200517) 1259 189 15.01% 188 0 1 14.93% 0% 0.08%
P.TRIPURAPURAM (200518) 488 177 36.27% 176 1 0 36.07% 0.2% 0%
PAMIDIPADU (200519) 713 97 13.6% 96 1 0 13.46% 0.14% 0%
PATHAZADDAVARIPALEM (245330) 978 127 12.99% 126 1 0 12.88% 0.1% 0%
PEDDAVARAM (200520) 137 55 40.15% 55 0 0 40.15% 0% 0%
PUTCHANUTHALA (200521) 1403 233 16.61% 231 1 1 16.46% 0.07% 0.07%
PUVVADA (200522) 899 271 30.14% 270 1 0 30.03% 0.11% 0%
TALARLAPALLI (200523) 731 183 25.03% 182 1 0 24.9% 0.14% 0%
TELLABADU (200524) 368 27 7.34% 27 0 0 7.34% 0% 0%
THIMMAPURAM (200525) 473 42 8.88% 42 0 0 8.88% 0% 0%
UPPALAPADU (200526) 394 149 37.82% 149 0 0 37.82% 0% 0%
V.APPAPURAM (200527) 319 38 11.91% 38 0 0 11.91% 0% 0%