House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : NIZAMPATNAM (4955)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ADAVULADEEVI (200490) 2269 278 12.25% 271 5 2 11.94% 0.22% 0.09%
AMUDALAPALLI (200491) 1868 208 11.13% 202 6 0 10.81% 0.32% 0%
BAVAJIPALEM (245329) 5120 453 8.85% 442 11 0 8.63% 0.21% 0%
BORRAVARIPALEM (200492) 2018 317 15.71% 315 2 0 15.61% 0.1% 0%
DINDI (200493) 2688 2 0.07% 2 0 0 0.07% 0% 0%
GARUVUPALEM (200494) 2018 317 15.71% 315 2 0 15.61% 0.1% 0%
GURUNADHANAGAR (200495) 2269 278 12.25% 271 5 2 11.94% 0.22% 0.09%
HORRISPET (200496) 2269 278 12.25% 271 5 2 11.94% 0.22% 0.09%
KALLIPALEM (200497) 1868 208 11.13% 202 6 0 10.81% 0.32% 0%
KOTHAPALEM (200498) 2688 2 0.07% 2 0 0 0.07% 0% 0%
KUCHINAPUDI (200499) 2018 317 15.71% 315 2 0 15.61% 0.1% 0%
MUTTUPALLI (200500) 405 20 4.94% 20 0 0 4.94% 0% 0%
NIZAMPATNAM (200501) 5120 453 8.85% 442 11 0 8.63% 0.21% 0%
PALLAPATLA (200502) 743 83 11.17% 83 0 0 11.17% 0% 0%
PRAGNAM (200503) 546 73 13.37% 73 0 0 13.37% 0% 0%