House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : MUPPALLA (4950)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BOLLAVARAM (200398) 384 110 28.65% 107 3 0 27.86% 0.78% 0%
CHAGANTIVARIPALEM (200399) 1778 335 18.84% 312 20 3 17.55% 1.12% 0.17%
DAMMALAPADU (200400) 1240 196 15.81% 196 0 0 15.81% 0% 0%
GOLLAPADU (200401) 924 123 13.31% 122 0 1 13.2% 0% 0.11%
IRUKUMPALEM (200402) 2661 551 20.71% 525 14 12 19.73% 0.53% 0.45%
KUNDURUVARIPALEM (245328) 924 123 13.31% 122 0 1 13.2% 0% 0.11%
L. KURAPADU (200403) 626 115 18.37% 115 0 0 18.37% 0% 0%
MADALA (200404) 2661 551 20.71% 525 14 12 19.73% 0.53% 0.45%
MUPPALLA (200405) 1778 335 18.84% 312 20 3 17.55% 1.12% 0.17%
NARNEPADU (200406) 771 102 13.23% 98 4 0 12.71% 0.52% 0%
PALUDEVARLAPADU (200407) 462 179 38.74% 171 5 3 37.01% 1.08% 0.65%
RUDRAVARAM (200408) 1388 267 19.24% 266 1 0 19.16% 0.07% 0%
THONDAPI (200409) 1388 267 19.24% 266 1 0 19.16% 0.07% 0%
TURAKAPALEM (200410) 1240 196 15.81% 196 0 0 15.81% 0% 0%