House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : MACHAVARAM (4946)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AKURAJUPALLI (200342) 2611 295 11.3% 293 2 0 11.22% 0.08% 0%
CHENNAYAPALEM (200343) 460 83 18.04% 82 1 0 17.83% 0.22% 0%
GANGIREDDYPALEM (200344) 2498 395 15.81% 357 38 0 14.29% 1.52% 0%
GOVINDAPURAM (200345) 366 103 28.14% 103 0 0 28.14% 0% 0%
KOTHAGANESUNIPADU (200346) 1779 235 13.21% 225 10 0 12.65% 0.56% 0%
MACHAVARAM (200347) 2498 395 15.81% 357 38 0 14.29% 1.52% 0%
MALLAVOLU (200348) 1041 529 50.82% 527 1 1 50.62% 0.1% 0.1%
MORJAMPADU (200349) 2611 295 11.3% 293 2 0 11.22% 0.08% 0%
PILLUTLA (200350) 1779 235 13.21% 225 10 0 12.65% 0.56% 0%
PINNELLI (200351) 2314 222 9.59% 220 2 0 9.51% 0.09% 0%
REGULAGADDA (200352) 1500 391 26.07% 378 12 1 25.2% 0.8% 0.07%
SRIRUKMINIPURAM (200353) 295 42 14.24% 41 1 0 13.9% 0.34% 0%
TADUTLA (200355) 366 103 28.14% 103 0 0 28.14% 0% 0%
TURAKAPALEM (200354) 2611 295 11.3% 293 2 0 11.22% 0.08% 0%
VEMAVARAM (200356) 1500 391 26.07% 378 12 1 25.2% 0.8% 0.07%