House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : KOLLUR (4944)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANANTHAVARAM (200300) 863 389 45.08% 379 9 1 43.92% 1.04% 0.12%
AVULAVARI PALEM (200301) 1317 263 19.97% 258 5 0 19.59% 0.38% 0%
BODDULAMPADU (200302) 313 72 23% 71 1 0 22.68% 0.32% 0%
CHILUMURU (200303) 703 315 44.81% 310 3 2 44.1% 0.43% 0.28%
CHINAPULIVARRU (200304) 579 202 34.89% 200 2 0 34.54% 0.35% 0%
CHINTALANKA (200305) 1027 163 15.87% 161 2 0 15.68% 0.19% 0%
DONEPUDI (200306) 1208 688 56.95% 672 16 0 55.63% 1.32% 0%
GAJURLANKA (200307) 1027 163 15.87% 161 2 0 15.68% 0.19% 0%
IPURU (200308) 1084 496 45.76% 483 9 4 44.56% 0.83% 0.37%
IPURU LANKA (200309) 1084 496 45.76% 483 9 4 44.56% 0.83% 0.37%
JUVVALAPALEM (200323) 2808 1325 47.19% 1316 8 1 46.87% 0.28% 0.04%
KISHKINDAPALEM (200310) 2808 1325 47.19% 1316 8 1 46.87% 0.28% 0.04%
KOLLURU (200311) 4018 1079 26.85% 1048 29 2 26.08% 0.72% 0.05%
KRAPA (200312) 1142 496 43.43% 465 13 18 40.72% 1.14% 1.58%
MOSALIPADU (200313) 1142 496 43.43% 465 13 18 40.72% 1.14% 1.58%
PEDALANKA (200314) 1317 263 19.97% 258 5 0 19.59% 0.38% 0%
PESARLANKA (200315) 1317 263 19.97% 258 5 0 19.59% 0.38% 0%
POTHARLANKA (200316) 2808 1325 47.19% 1316 8 1 46.87% 0.28% 0.04%
RAVIKAMPADU (200317) 1142 496 43.43% 465 13 18 40.72% 1.14% 1.58%
SUGGUNALANKA (200318) 1027 163 15.87% 161 2 0 15.68% 0.19% 0%
TADIGIRIPADU (200319) 1142 496 43.43% 465 13 18 40.72% 1.14% 1.58%
TADIKALAPUDI (200320) 2808 1325 47.19% 1316 8 1 46.87% 0.28% 0.04%
TIPPALAKATTA (200321) 2808 1325 47.19% 1316 8 1 46.87% 0.28% 0.04%
TOKALAVANIPALEM (200322) 2808 1325 47.19% 1316 8 1 46.87% 0.28% 0.04%