House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : KAKUMANU (4940)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
APPAPURAM (200229) 873 370 42.38% 359 11 0 41.12% 1.26% 0%
BALLUKHANUDUPALEM (200230) 929 282 30.36% 277 4 1 29.82% 0.43% 0.11%
BODIPALEM (200231) 927 313 33.76% 305 8 0 32.9% 0.86% 0%
CHINALINGAYAPALEM (200232) 1915 394 20.57% 367 27 0 19.16% 1.41% 0%
GARIKAPADU (200233) 1273 362 28.44% 350 12 0 27.49% 0.94% 0%
GARLAPADU (200234) 1847 439 23.77% 422 14 3 22.85% 0.76% 0.16%
KAKUMANU (200235) 2674 644 24.08% 627 16 1 23.45% 0.6% 0.04%
KOLLIMARLA (200236) 584 176 30.14% 148 27 1 25.34% 4.62% 0.17%
KOMMUR (200237) 1847 439 23.77% 422 14 3 22.85% 0.76% 0.16%
KONDABALAVARIPALEM (245325) 584 176 30.14% 148 27 1 25.34% 4.62% 0.17%
KONDAPATURU (200238) 954 212 22.22% 212 0 0 22.22% 0% 0%
KOTHIVANIPALEM (200239) 927 313 33.76% 305 8 0 32.9% 0.86% 0%
LINGAMGUNTAPALEM (200240) 1915 394 20.57% 367 27 0 19.16% 1.41% 0%
PANDRAPADU (200241) 340 57 16.76% 57 0 0 16.76% 0% 0%
PEDDIVARIPALEM (200242) 1847 439 23.77% 422 14 3 22.85% 0.76% 0.16%
RETURU (200243) 853 203 23.8% 197 6 0 23.09% 0.7% 0%
TELAGAYAPALEM (200244) 1273 362 28.44% 350 12 0 27.49% 0.94% 0%
VALLUR (200245) 1915 394 20.57% 367 27 0 19.16% 1.41% 0%