House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : CHEBROLE (4930)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHEBROLU (200067) 5488 1453 26.48% 1366 86 1 24.89% 1.57% 0.02%
GODAVARRU (200068) 1223 112 9.16% 112 0 0 9.16% 0% 0%
GUNDAVARAM (200069) 1223 112 9.16% 112 0 0 9.16% 0% 0%
MANCHALA (200070) 520 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
NARAKODURU (200071) 1718 405 23.57% 390 14 1 22.7% 0.81% 0.06%
SALAPADU (200072) 2783 662 23.79% 648 14 0 23.28% 0.5% 0%
SEKURU (200073) 2783 662 23.79% 648 14 0 23.28% 0.5% 0%
SRIRANGAPURAM (200074) 339 64 18.88% 62 0 2 18.29% 0% 0.59%
SUDDA PALLI (200075) 1414 271 19.17% 269 2 0 19.02% 0.14% 0%
THOTLAPALEM (200076) 2724 326 11.97% 308 18 0 11.31% 0.66% 0%
V.N.PALEM (200077) 2783 662 23.79% 648 14 0 23.28% 0.5% 0%
VADLAMUDI (200078) 2459 543 22.08% 503 40 0 20.46% 1.63% 0%
VEJENDLA (200079) 2425 540 22.27% 522 18 0 21.53% 0.74% 0%