House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : KORUKONDA (4888)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BOLLEDDUPALEM (199333) 860 173 20.12% 169 4 0 19.65% 0.47% 0%
BURUGUPUDI (199334) 1684 584 34.68% 551 33 0 32.72% 1.96% 0%
BUTCHEMPETA (199335) 841 330 39.24% 304 20 6 36.15% 2.38% 0.71%
DOSAKAYALA PALLI (199336) 1574 334 21.22% 209 125 0 13.28% 7.94% 0%
GADALA (199337) 1112 289 25.99% 247 42 0 22.21% 3.78% 0%
GADARADA (199338) 1554 183 11.78% 181 2 0 11.65% 0.13% 0%
JAGANNADHA PURAM (199339) 1684 584 34.68% 551 33 0 32.72% 1.96% 0%
JAMBUPATNAM (199340) 1774 463 26.1% 327 136 0 18.43% 7.67% 0%
KANUPURU (199341) 1502 208 13.85% 189 18 1 12.58% 1.2% 0.07%
KAPAVARAM (199342) 970 53 5.46% 51 1 1 5.26% 0.1% 0.1%
KORUKONDA (199343) 2878 261 9.07% 207 54 0 7.19% 1.88% 0%
KOTI (199344) 961 210 21.85% 139 71 0 14.46% 7.39% 0%
KOTIKESAVARAM (199345) 987 504 51.06% 421 83 0 42.65% 8.41% 0%
MADHURAPUDI (199346) 793 234 29.51% 220 13 1 27.74% 1.64% 0.13%
MUNAGALA (199347) 661 32 4.84% 32 0 0 4.84% 0% 0%
NARASAPURAM (199348) 1164 128 11% 128 0 0 11% 0% 0%
NIDIGATLA (199349) 816 257 31.5% 226 31 0 27.7% 3.8% 0%
RAGHAVAPURAM (199350) 563 62 11.01% 21 41 0 3.73% 7.28% 0%
SRIRANGAPATNAM (199351) 2537 281 11.08% 162 119 0 6.39% 4.69% 0%
WEST GONAGUDEM (199352) 1774 463 26.1% 327 136 0 18.43% 7.67% 0%