House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : KADIAM (4881)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
DAMIREDDIPALLE (199199) 765 185 24.18% 175 10 0 22.88% 1.31% 0%
DULLA (199200) 2391 305 12.76% 270 35 0 11.29% 1.46% 0%
JEGURUPADU (199201) 3330 566 17% 500 65 1 15.02% 1.95% 0.03%
KADIAM (199202) 9460 1179 12.46% 1031 143 4 10.9% 1.51% 0.04%
KADIAMPUSAVARAM (199203) 9460 1179 12.46% 1031 143 4 10.9% 1.51% 0.04%
KADIYAPULANKA (199204) 9460 1179 12.46% 1031 143 4 10.9% 1.51% 0.04%
MADHAVARAYUDUPALEM (199205) 3330 566 17% 500 65 1 15.02% 1.95% 0.03%
MURAMANDA (199206) 1857 382 20.57% 376 6 0 20.25% 0.32% 0%
POTTILANKA (199207) 2661 433 16.27% 420 13 0 15.78% 0.49% 0%
VEERAVARAM (199208) 2661 433 16.27% 420 13 0 15.78% 0.49% 0%
VEMAGIRI (199209) 3835 701 18.28% 644 57 0 16.79% 1.49% 0%