House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : EAST GODAVARI (505) >> Block : ADDATEEGALA (4865)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ADDATEEGALA (198936) 1334 80 6% 68 12 0 5.1% 0.9% 0%
BHEEMUDUPAKALU (198937) 362 3 0.83% 1 2 0 0.28% 0.55% 0%
BODLANKA (198938) 227 9 3.96% 9 0 0 3.96% 0% 0%
D.BHEEMAVARAM (198939) 677 14 2.07% 14 0 0 2.07% 0% 0%
D.RAMAVARAM (198940) 434 12 2.76% 11 1 0 2.53% 0.23% 0%
DAKODU (198941) 350 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
DHANYAMPALEM (198942) 592 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
DORAMAMIDI (198943) 390 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
DUCHERTHI (198944) 535 6 1.12% 5 0 1 0.93% 0% 0.19%
GONDOLU (198945) 306 11 3.59% 9 2 0 2.94% 0.65% 0%
GONTUVANIPALEM (198946) 664 207 31.17% 80 126 1 12.05% 18.98% 0.15%
KIMMURU (198947) 358 38 10.61% 24 14 0 6.7% 3.91% 0%
KONALOVA (198948) 507 44 8.68% 39 4 1 7.69% 0.79% 0.2%
MATLAPADU (198949) 266 21 7.89% 18 0 3 6.77% 0% 1.13%
PULIGOGULAPADU (198950) 278 4 1.44% 4 0 0 1.44% 0% 0%
RAYAPALLI (198951) 674 13 1.93% 10 3 0 1.48% 0.45% 0%
SOMANNAPALEM (198952) 310 1 0.32% 1 0 0 0.32% 0% 0%
THIMMAPURAM (198953) 491 20 4.07% 14 3 3 2.85% 0.61% 0.61%
THUNGAMADUGULA (198954) 520 8 1.54% 7 1 0 1.35% 0.19% 0%
VEERAVARAM (198955) 407 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
VETAMAMIDI (198956) 395 4 1.01% 4 0 0 1.01% 0% 0%
YELLAVARAM (198957) 530 35 6.6% 29 6 0 5.47% 1.13% 0%