House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : Y.S.R. (504) >> Block : SIMHADRIPURAM (4854)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANKALAMMA GUDUR (198766) 495 156 31.52% 152 4 0 30.71% 0.81% 0%
B.CHERLOPALLI (198767) 823 70 8.51% 69 1 0 8.38% 0.12% 0%
BAJJAVARI PALLI (198768) 1367 203 14.85% 203 0 0 14.85% 0% 0%
BALAPANUR (198769) 1367 203 14.85% 203 0 0 14.85% 0% 0%
BIDINAMCHERLA (198770) 823 70 8.51% 69 1 0 8.38% 0.12% 0%
CHAVVARI PALLI (198771) 163 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
DUDDEKUNTA (198772) 191 49 25.65% 49 0 0 25.65% 0% 0%
GURUJALA (198773) 689 75 10.89% 73 2 0 10.6% 0.29% 0%
HIMAKUNTHA (198774) 333 108 32.43% 107 1 0 32.13% 0.3% 0%
KAMBALLI (198775) 1367 203 14.85% 203 0 0 14.85% 0% 0%
KASANUR (198776) 1632 121 7.41% 118 3 0 7.23% 0.18% 0%
KOVARAMGUTTAPALLI (198777) 1367 203 14.85% 203 0 0 14.85% 0% 0%
LOMADA (198778) 528 79 14.96% 76 0 2 14.39% 0% 0.38%
NANDYALAMPALLE (198779) 154 2 1.3% 2 0 0 1.3% 0% 0%
PAIDIPALEM (198780) 334 45 13.47% 44 1 0 13.17% 0.3% 0%
RAVULAKOLANU (198781) 277 39 14.08% 39 0 0 14.08% 0% 0%
SIMHADRIPURAM (198782) 1205 267 22.16% 253 14 0 21% 1.16% 0%
SUNKESULA (198783) 178 33 18.54% 33 0 0 18.54% 0% 0%
THELIKI (198784) 303 74 24.42% 73 1 0 24.09% 0.33% 0%
Y.KOTHAPALLE (198785) 1632 121 7.41% 118 3 0 7.23% 0.18% 0%