House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : Y.S.R. (504) >> Block : RAJUPALEM (4849)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ARKATAVEMULA (198697) 749 1 0.13% 1 0 0 0.13% 0% 0%
C.H.KALLIUR (198698) 518 186 35.91% 185 1 0 35.71% 0.19% 0%
CHINNA SETTIPALLI (198699) 412 107 25.97% 106 1 0 25.73% 0.24% 0%
ERUVALAPALEM (198700) 776 171 22.04% 156 15 0 20.1% 1.93% 0%
GADEGUDUR (198701) 572 130 22.73% 125 2 1 21.85% 0.35% 0.17%
GOPAYAPALLI (198702) 332 89 26.81% 89 0 0 26.81% 0% 0%
KORRAPADU (198703) 1144 207 18.09% 207 0 0 18.09% 0% 0%
KUMMARAPALLI (198704) 259 41 15.83% 41 0 0 15.83% 0% 0%
PAIDALA (198705) 249 64 25.7% 64 0 0 25.7% 0% 0%
PARLAPADU (198706) 624 93 14.9% 93 0 0 14.9% 0% 0%
RAJUPALEM (198707) 663 101 15.23% 99 2 0 14.93% 0.3% 0%
TANGUTUR (198708) 1157 245 21.18% 244 1 0 21.09% 0.09% 0%
VASUDEVAPURAM (198709) 899 4 0.44% 4 0 0 0.44% 0% 0%
VELAVALLI (198710) 899 4 0.44% 4 0 0 0.44% 0% 0%
VENGALAYAPALLI (198711) 1157 245 21.18% 244 1 0 21.09% 0.09% 0%