House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : Y.S.R. (504) >> Block : GOPAVARAM (4827)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BETHAYAPALLI (198320) 1534 383 24.97% 369 12 2 24.05% 0.78% 0.13%
BRAHMANAPALLI (198321) 477 67 14.05% 64 3 0 13.42% 0.63% 0%
GOPAVARAM (198322) 1534 383 24.97% 369 12 2 24.05% 0.78% 0.13%
KALVAPALLI (198323) 686 106 15.45% 106 0 0 15.45% 0% 0%
RACHAYAPET (198324) 810 270 33.33% 259 11 0 31.98% 1.36% 0%
S. RAMAPURAM (198325) 987 256 25.94% 249 6 1 25.23% 0.61% 0.1%
T. SANDRAPALLI (198326) 987 256 25.94% 249 6 1 25.23% 0.61% 0.1%