House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : CHITTOOR (503) >> Block : NINDRA (4776)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AGARAM (197317) 365 146 40% 146 0 0 40% 0% 0%
ARURU (197318) 612 122 19.93% 122 0 0 19.93% 0% 0%
ATHURU (197319) 752 214 28.46% 213 1 0 28.32% 0.13% 0%
CHAVARAMBAKAM (197320) 238 95 39.92% 95 0 0 39.92% 0% 0%
ELAKATUR (197321) 693 148 21.36% 130 9 9 18.76% 1.3% 1.3%
G.N.KANDRIGA (197322) 893 285 31.91% 284 1 0 31.8% 0.11% 0%
I.R.KANDRIGA (197323) 693 148 21.36% 130 9 9 18.76% 1.3% 1.3%
IRUGUVAI (197324) 893 285 31.91% 284 1 0 31.8% 0.11% 0%
KACHARAVEDU (197325) 336 59 17.56% 58 1 0 17.26% 0.3% 0%
KAI PAKAM (197326) 306 105 34.31% 100 4 1 32.68% 1.31% 0.33%
KEELAM BAKAM (197328) 574 154 26.83% 153 1 0 26.66% 0.17% 0%
KOPPEDU (197329) 495 269 54.34% 269 0 0 54.34% 0% 0%
KOVANURU (197327) 460 195 42.39% 195 0 0 42.39% 0% 0%
KUMARA RAJU PALEM (197330) 306 105 34.31% 100 4 1 32.68% 1.31% 0.33%
M.S.V.M PURAM (197331) 693 148 21.36% 130 9 9 18.76% 1.3% 1.3%
MELAM BAKAM (197332) 336 59 17.56% 58 1 0 17.26% 0.3% 0%
NETTERI (197333) 218 39 17.89% 39 0 0 17.89% 0% 0%
NINDRA (197334) 941 358 38.04% 351 2 5 37.3% 0.21% 0.53%
ORUR PET (197335) 752 214 28.46% 213 1 0 28.32% 0.13% 0%
PADIRI (197336) 368 135 36.68% 133 2 0 36.14% 0.54% 0%
SRI RAMAPURAM (197337) 370 132 35.68% 132 0 0 35.68% 0% 0%