House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : CHITTOOR (503) >> Block : BUCHINADIDU KHANDRIGA (4752)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALATHUR (196839) 1025 227 22.15% 220 4 3 21.46% 0.39% 0.29%
B.N.KANDRIGA (196840) 929 291 31.32% 282 8 1 30.36% 0.86% 0.11%
G.N.KHANDRIGA (196841) 901 166 18.42% 159 4 3 17.65% 0.44% 0.33%
GAJULAPELLURE (196842) 517 118 22.82% 117 1 0 22.63% 0.19% 0%
KALLIVETTU (196843) 707 166 23.48% 165 1 0 23.34% 0.14% 0%
KAMPALEM (196844) 1110 413 37.21% 400 13 0 36.04% 1.17% 0%
KANAMANAMBEDU (196845) 899 291 32.37% 282 8 1 31.37% 0.89% 0.11%
KANCHANAPUTTUR (196846) 932 261 28% 260 1 0 27.9% 0.11% 0%
KARANI (196847) 932 261 28% 260 1 0 27.9% 0.11% 0%
KATURU (196848) 927 319 34.41% 310 6 3 33.44% 0.65% 0.32%
KOTHAPALEM (196849) 214 65 30.37% 65 0 0 30.37% 0% 0%
KUKKAMBAKAM (196850) 332 63 18.98% 63 0 0 18.98% 0% 0%
NEERPAKOTA (196851) 1110 413 37.21% 400 13 0 36.04% 1.17% 0%
NELAVOY (196852) 196 78 39.8% 78 0 0 39.8% 0% 0%
P.V.KHANDRIGA (196853) 901 166 18.42% 159 4 3 17.65% 0.44% 0.33%
PALLAMALA (196854) 671 157 23.4% 155 2 0 23.1% 0.3% 0%
PARLAPALLI (196855) 268 107 39.93% 105 2 0 39.18% 0.75% 0%
PEDDAPALAVEDU (196856) 235 79 33.62% 79 0 0 33.62% 0% 0%
PUTTERI (196857) 233 120 51.5% 120 0 0 51.5% 0% 0%
R.ANANTHAPURAM (196858) 448 119 26.56% 114 5 0 25.45% 1.12% 0%
TALARIVETTU (196859) 387 166 42.89% 154 8 0 39.79% 2.07% 0%
V.S.PURAM (196860) 1212 370 30.53% 356 11 3 29.37% 0.91% 0.25%
VENUGOPALAPURAM (196861) 716 166 23.18% 165 1 0 23.04% 0.14% 0%
WEST WARATHUR (196862) 380 197 51.84% 183 0 14 48.16% 0% 3.68%