House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : ANANTAPUR (502) >> Block : YADIKI (4747)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHANDANA (196732) 1015 126 12.41% 125 1 0 12.32% 0.1% 0%
GUDIPADU (196733) 335 10 2.99% 10 0 0 2.99% 0% 0%
KAMALAPADU (196734) 639 161 25.2% 154 0 7 24.1% 0% 1.1%
KONUPPALAPADU (196735) 541 86 15.9% 86 0 0 15.9% 0% 0%
LAKSHUMPALLI (196736) 1015 126 12.41% 125 1 0 12.32% 0.1% 0%
N.CHIKKEPALLI (196737) 719 113 15.72% 111 2 0 15.44% 0.28% 0%
NAGARUR (196738) 499 105 21.04% 105 0 0 21.04% 0% 0%
NITTURU (196739) 719 113 15.72% 111 2 0 15.44% 0.28% 0%
P.VENGANNAPALLI (196740) 417 29 6.95% 26 3 0 6.24% 0.72% 0%
PUPPALA (196741) 417 29 6.95% 26 3 0 6.24% 0.72% 0%
RAYALACHERUVU (196742) 1450 99 6.83% 96 3 0 6.62% 0.21% 0%
TUTRALLAPALLI (196743) 334 83 24.85% 83 0 0 24.85% 0% 0%
VEMULAPADU (196744) 379 119 31.4% 119 0 0 31.4% 0% 0%
YADIKI (196745) 3510 555 15.81% 539 14 1 15.36% 0.4% 0.03%