House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : ANANTAPUR (502) >> Block : VIDAPANAKAL (4746)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHEEKALAGURIKI (196715) 443 76 17.16% 76 0 0 17.16% 0% 0%
DONEKAL (196716) 520 39 7.5% 39 0 0 7.5% 0% 0%
GADEKAL (196717) 1288 216 16.77% 211 5 0 16.38% 0.39% 0%
HANCHANAHAL (196718) 454 55 12.11% 55 0 0 12.11% 0% 0%
HAVALIGI (196719) 1526 256 16.78% 256 0 0 16.78% 0% 0%
JANARDHANA PALLI (196720) 1286 191 14.85% 191 0 0 14.85% 0% 0%
KADADARABENCHI (196721) 181 22 12.15% 22 0 0 12.15% 0% 0%
KARAKAMUKKALA (196722) 513 125 24.37% 125 0 0 24.37% 0% 0%
KOTTALA PALLI (196723) 1286 191 14.85% 191 0 0 14.85% 0% 0%
MALAPURAM (196724) 190 39 20.53% 39 0 0 20.53% 0% 0%
PALTHURU (196725) 1877 181 9.64% 181 0 0 9.64% 0% 0%
POLIKI (196726) 506 141 27.87% 138 3 0 27.27% 0.59% 0%
R.KOTTALA (196727) 1286 191 14.85% 191 0 0 14.85% 0% 0%
UNDABANDA (196728) 536 48 8.96% 48 0 0 8.96% 0% 0%
V.KOTHAKOTA (196729) 1516 166 10.95% 166 0 0 10.95% 0% 0%
VELPUMADUGU (196730) 1286 191 14.85% 191 0 0 14.85% 0% 0%
VIDAPANAKAL (196731) 1516 166 10.95% 166 0 0 10.95% 0% 0%