House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : ANANTAPUR (502) >> Block : VAJRAKARUR (4745)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHABALA (196697) 864 136 15.74% 134 2 0 15.51% 0.23% 0%
CHAYAPURAM (196698) 2019 310 15.35% 301 7 1 14.91% 0.35% 0.05%
CHINNA HOTHUR (196699) 232 92 39.66% 86 6 0 37.07% 2.59% 0%
DHARMAPURI (196700) 864 136 15.74% 134 2 0 15.51% 0.23% 0%
GADE HOTHUR (196701) 683 131 19.18% 130 1 0 19.03% 0.15% 0%
GANJIKUNTA (196702) 340 72 21.18% 72 0 0 21.18% 0% 0%
GULAPALEM (196703) 486 63 12.96% 61 2 0 12.55% 0.41% 0%
J.RAMPURAM (196704) 262 16 6.11% 16 0 0 6.11% 0% 0%
KAMALAPADU (196705) 378 26 6.88% 26 0 0 6.88% 0% 0%
KONAKONDLA (196706) 2019 310 15.35% 301 7 1 14.91% 0.35% 0.05%
PANDIKUNTA (196707) 510 83 16.27% 83 0 0 16.27% 0% 0%
PATHA KADAMALA KUNTA (196708) 241 55 22.82% 55 0 0 22.82% 0% 0%
PEDDA PYAPILI (196709) 740 167 22.57% 165 2 0 22.3% 0.27% 0%
RAGULAPADU (196710) 413 72 17.43% 71 1 0 17.19% 0.24% 0%
THATRAKAL (196711) 691 152 22% 150 2 0 21.71% 0.29% 0%
VAJRAKARUR (196712) 1347 373 27.69% 367 6 0 27.25% 0.45% 0%
VENKATAMPALLI (196713) 686 42 6.12% 41 1 0 5.98% 0.15% 0%
VENKATAMPALLI PEDDATHAN (196714) 686 42 6.12% 41 1 0 5.98% 0.15% 0%