House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : ANANTAPUR (502) >> Block : D.HIREHAL (4699)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHERLOPALLI (195961) 806 112 13.9% 112 0 0 13.9% 0% 0%
D.HIREHAL (195962) 1616 138 8.54% 136 2 0 8.42% 0.12% 0%
DODAGHATTA (195963) 241 49 20.33% 49 0 0 20.33% 0% 0%
HULIKAL (195964) 392 51 13.01% 51 0 0 13.01% 0% 0%
JAJARAKAL (195965) 361 90 24.93% 90 0 0 24.93% 0% 0%
KADALUR (195966) 441 76 17.23% 71 5 0 16.1% 1.13% 0%
KUDLUR (195967) 1000 100 10% 100 0 0 10% 0% 0%
M.HANUMAPURAM (195968) 1168 224 19.18% 224 0 0 19.18% 0% 0%
MADENAHALLI (195969) 401 28 6.98% 28 0 0 6.98% 0% 0%
MALAPANAGUDI (195970) 499 43 8.62% 42 1 0 8.42% 0.2% 0%
MALLIKETHI (195971) 771 27 3.5% 27 0 0 3.5% 0% 0%
MURADI (195972) 1168 224 19.18% 224 0 0 19.18% 0% 0%
NAGALAPURAM (195973) 806 112 13.9% 112 0 0 13.9% 0% 0%
OBULAPURAM (195974) 629 146 23.21% 146 0 0 23.21% 0% 0%
PULAKURTHI (195975) 771 27 3.5% 27 0 0 3.5% 0% 0%
SOMALAPURAM (195976) 379 90 23.75% 90 0 0 23.75% 0% 0%