House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : ANANTAPUR (502) >> Block : AMARAPURAM (4688)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALDAHALLI (195793) 1107 141 12.74% 141 0 0 12.74% 0% 0%
AMARAPURAM (195794) 2327 369 15.86% 344 25 0 14.78% 1.07% 0%
BASAVANAHALLI (195795) 1107 141 12.74% 141 0 0 12.74% 0% 0%
HALUKURU (195796) 1053 275 26.12% 228 47 0 21.65% 4.46% 0%
HEMAVATHI (195797) 1912 494 25.84% 471 23 0 24.63% 1.2% 0%
MADDANAKUNTA (257954) 2327 369 15.86% 344 25 0 14.78% 1.07% 0%
NIDRAGATTA (195798) 655 187 28.55% 153 34 0 23.36% 5.19% 0%
SIVARAM (195799) 840 66 7.86% 51 0 0 6.07% 0% 0%
THAMMEDAHALLI (195800) 1440 270 18.75% 269 1 0 18.68% 0.07% 0%
V Agraharam (257925) 1471 341 23.18% 339 2 0 23.05% 0.14% 0%
VALASA (195801) 1471 341 23.18% 339 2 0 23.05% 0.14% 0%