House ownership status of SC Households

State : TRIPURA (16) >> District : Sepahijala (653) >> Block : Kathalia (2441)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
Baspukur (104326) 3140 273 8.69% 258 11 4 8.22% 0.35% 0.13%
Bejimara (104366) 71 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Bhabanipur (104327) 749 175 23.36% 175 0 0 23.36% 0% 0%
Dhanpur (104330) 827 24 2.9% 22 1 1 2.66% 0.12% 0.12%
Grantali (104372) 2790 348 12.47% 337 3 8 12.08% 0.11% 0.29%
Jagatrampur (254201) 854 1 0.12% 1 0 0 0.12% 0% 0%
Jatrapur (261282) 1589 106 6.67% 104 0 2 6.54% 0% 0.13%
Kaichhakhola (254202) 794 24 3.02% 22 1 1 2.77% 0.13% 0.13%
Kalapania (261284) 322 1 0.31% 1 0 0 0.31% 0% 0%
Kalikhola (254203) 870 100 11.49% 78 1 21 8.97% 0.11% 2.41%
Kalikrishna Nagar (104331) 854 65 7.61% 63 0 2 7.38% 0% 0.23%
Kathalia (104332) 741 99 13.36% 77 1 21 10.39% 0.13% 2.83%
Kathalia Bac (6941) 3070 128 4.17% 104 2 22 3.39% 0.07% 0.72%
Manaipathar (254204) 681 4 0.59% 4 0 0 0.59% 0% 0%
Monarchak (104333) 987 24 2.43% 22 1 1 2.23% 0.1% 0.1%
Nidaya (104334) 1294 141 10.9% 133 2 6 10.28% 0.15% 0.46%
Nirvoypur (104335) 1798 118 6.56% 116 0 2 6.45% 0% 0.11%
North Maheshpur (104339) 1096 78 7.12% 70 6 2 6.39% 0.55% 0.18%
North Paharpur (104340) 1551 167 10.77% 154 11 2 9.93% 0.71% 0.13%
Rabindranagar (104336) 2790 348 12.47% 337 3 8 12.08% 0.11% 0.29%
Sonapur (104337) 2790 348 12.47% 337 3 8 12.08% 0.11% 0.29%
South Maheshpur (104328) 1096 78 7.12% 70 6 2 6.39% 0.55% 0.18%
South Paharpur (104329) 1551 167 10.77% 154 11 2 9.93% 0.71% 0.13%
Sovapur (104338) 2790 348 12.47% 337 3 8 12.08% 0.11% 0.29%
Srimantapur (261283) 2790 348 12.47% 337 3 8 12.08% 0.11% 0.29%
Thalibari (254205) 854 1 0.12% 1 0 0 0.12% 0% 0%