House ownership status of SC Households

State : TRIPURA (16) >> District : West Tripura (272) >> Block : Mohanpur (2445)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
Abhicharan (254237) 1300 17 1.31% 17 0 0 1.31% 0% 0%
Bijoy Nagar (245506) 571 208 36.43% 194 1 13 33.98% 0.18% 2.28%
Brahmakunda (104402) 1121 229 20.43% 223 5 1 19.89% 0.45% 0.09%
Fatikcherra (104404) 2838 952 33.54% 918 13 20 32.35% 0.46% 0.7%
Gajaria (261248) 2328 969 41.62% 929 9 31 39.91% 0.39% 1.33%
Harinakhola (104405) 3936 1023 25.99% 942 49 32 23.93% 1.24% 0.81%
Hezamara Bac (6942) 3240 798 24.63% 710 21 67 21.91% 0.65% 2.07%
Ishanpur (104406) 485 143 29.48% 126 11 6 25.98% 2.27% 1.24%
Kalacherra (104407) 704 142 20.17% 135 2 5 19.18% 0.28% 0.71%
Kalkalia (104408) 2328 969 41.62% 929 9 31 39.91% 0.39% 1.33%
Kamalghat (104409) 2838 952 33.54% 918 13 20 32.35% 0.46% 0.7%
Lefunga Bac (6944) 1284 326 25.39% 316 1 9 24.61% 0.08% 0.7%
Mantala (104412) 640 156 24.38% 102 2 52 15.94% 0.31% 8.12%
Meglibandh (254148) 994 270 27.16% 259 3 8 26.06% 0.3% 0.8%
Mohinipur (104414) 1873 285 15.22% 270 7 6 14.42% 0.37% 0.32%
Rangachara (261249) 1873 285 15.22% 270 7 6 14.42% 0.37% 0.32%
Sarat Chowdhury (254156) 1121 229 20.43% 223 5 1 19.89% 0.45% 0.09%
Satdubia (104423) 2328 969 41.62% 929 9 31 39.91% 0.39% 1.33%
Simna (261245) 1121 229 20.43% 223 5 1 19.89% 0.45% 0.09%
Sonaram (254157) 1125 299 26.58% 228 13 58 20.27% 1.16% 5.16%
South Taranagar (104425) 5220 1349 25.84% 1258 50 41 24.1% 0.96% 0.79%
Vidyasagar (104428) 994 270 27.16% 259 3 8 26.06% 0.3% 0.8%
West Fatikcherra (261246) 2838 952 33.54% 918 13 20 32.35% 0.46% 0.7%
West Kamalghat (261247) 2838 952 33.54% 918 13 20 32.35% 0.46% 0.7%