House ownership status of SC Households

State : TRIPURA (16) >> District : West Tripura (272) >> Block : Jirania (2439)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
Aari (273349) 2315 862 37.24% 726 15 117 31.36% 0.65% 5.05%
Barjala Binapani (104293) 2500 612 24.48% 557 41 14 22.28% 1.64% 0.56%
Belbari Bac (261195) 1641 23 1.4% 22 1 0 1.34% 0.06% 0%
Chargharia (254181) 2315 862 37.24% 726 15 117 31.36% 0.65% 5.05%
East Barjala (104307) 2315 862 37.24% 726 15 117 31.36% 0.65% 5.05%
East Debendranagar (104308) 2076 706 34.01% 667 27 12 32.13% 1.3% 0.58%
East Dinabandhunagar (254221) 2076 706 34.01% 667 27 12 32.13% 1.3% 0.58%
Harijoy Chowdhury (104296) 4062 803 19.77% 737 41 25 18.14% 1.01% 0.62%
Jirania Bac (6936) 9614 2497 25.97% 2235 93 165 23.25% 0.97% 1.72%
Jiraniakhala (273405) 1641 23 1.4% 22 1 0 1.34% 0.06% 0%
Joynagar (104298) 1161 126 10.85% 105 10 11 9.04% 0.86% 0.95%
Kaiyachanbari (254299) 2315 862 37.24% 726 15 117 31.36% 0.65% 5.05%
Kobrakhamar (104299) 2315 862 37.24% 726 15 117 31.36% 0.65% 5.05%
Krishnanagar (104300) 4062 803 19.77% 737 41 25 18.14% 1.01% 0.62%
Madhab Bari (254187) 4062 803 19.77% 737 41 25 18.14% 1.01% 0.62%
Madhya Debendranagar (104301) 2076 706 34.01% 667 27 12 32.13% 1.3% 0.58%
Majlishpur (104302) 4062 803 19.77% 737 41 25 18.14% 1.01% 0.62%
Mandwai Bac (6937) 4391 1568 35.71% 1393 42 129 31.72% 0.96% 2.94%
North Joynagar (254195) 1161 126 10.85% 105 10 11 9.04% 0.86% 0.95%
North Majlishpur (104314) 4062 803 19.77% 737 41 25 18.14% 1.01% 0.62%
Rabiasardar (254223) 2076 706 34.01% 667 27 12 32.13% 1.3% 0.58%
Sachindranagar (104311) 2315 862 37.24% 726 15 117 31.36% 0.65% 5.05%
Saidra (273406) 1641 23 1.4% 22 1 0 1.34% 0.06% 0%
Vrigudasbari (254226) 2076 706 34.01% 667 27 12 32.13% 1.3% 0.58%
West Debendranagar (254188) 2076 706 34.01% 667 27 12 32.13% 1.3% 0.58%
West Jiraniakhola (254189) 1641 23 1.4% 22 1 0 1.34% 0.06% 0%
West Majlishpur (261258) 4062 803 19.77% 737 41 25 18.14% 1.01% 0.62%