House ownership status of SC Households

State : TRIPURA (16) >> District : West Tripura (272) >> Block : Dukli (2436)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
Anandanagar (104275) 3437 1181 34.36% 1076 16 73 31.31% 0.47% 2.12%
Belabar (104276) 4527 2173 48% 1931 109 132 42.66% 2.41% 2.92%
Bikramnagar (104277) 1885 648 34.38% 572 8 68 30.34% 0.42% 3.61%
Charipara (104278) 4527 2173 48% 1931 109 132 42.66% 2.41% 2.92%
Chowmuhani Bazar (261270) 4076 1139 27.94% 1068 44 27 26.2% 1.08% 0.66%
Dukli (104279) 4048 1540 38.04% 1410 72 56 34.83% 1.78% 1.38%
East Jarulbachai (254316) 1920 353 18.39% 332 7 10 17.29% 0.36% 0.52%
Fultali (261269) 1573 239 15.19% 210 9 20 13.35% 0.57% 1.27%
Ishanchandra Nagar (104282) 1293 269 20.8% 267 1 1 20.65% 0.08% 0.08%
Jarul Bachai (104283) 1920 353 18.39% 332 7 10 17.29% 0.36% 0.52%
Kalidas Para (254317) 5357 1534 28.64% 1408 23 83 26.28% 0.43% 1.55%
Kanchanmala (104284) 817 232 28.4% 227 5 0 27.78% 0.61% 0%
Kathaltali (261268) 4076 1139 27.94% 1068 44 27 26.2% 1.08% 0.66%
Madhuban (104286) 4076 1139 27.94% 1068 44 27 26.2% 1.08% 0.66%
Mahishkhola (104287) 4048 1540 38.04% 1410 72 56 34.83% 1.78% 1.38%
Malaynagar (104288) 3437 1181 34.36% 1076 16 73 31.31% 0.47% 2.12%
Pandabpur (104289) 1573 239 15.19% 210 9 20 13.35% 0.57% 1.27%
Sekerkote (261265) 1885 648 34.38% 572 8 68 30.34% 0.42% 3.61%
Srinagar (104290) 1920 353 18.39% 332 7 10 17.29% 0.36% 0.52%
Surjyamani Nagar (104291) 4076 1139 27.94% 1068 44 27 26.2% 1.08% 0.66%
West Anandanagar (261264) 3437 1181 34.36% 1076 16 73 31.31% 0.47% 2.12%
West Jarulbachai (254318) 1920 353 18.39% 332 7 10 17.29% 0.36% 0.52%