House ownership status of SC Households

State : TRIPURA (16) >> District : South Tripura (271) >> Block : Hrishyamukh (2425)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
Abhoynagar (104102) 1880 526 27.98% 507 5 14 26.97% 0.27% 0.74%
Baspadua (104103) 754 71 9.42% 71 0 0 9.42% 0% 0%
Debipur (253986) 1347 68 5.05% 65 1 2 4.83% 0.07% 0.15%
Debipur (104106) 2540 132 5.2% 122 8 2 4.8% 0.31% 0.08%
Dhananjoy Nagar (254003) 1086 240 22.1% 233 4 3 21.45% 0.37% 0.28%
Gaburcherra (254004) 996 161 16.16% 160 1 0 16.06% 0.1% 0%
Harbatali (254114) 136 4 2.94% 4 0 0 2.94% 0% 0%
Haripur (104107) 1086 240 22.1% 233 4 3 21.45% 0.37% 0.28%
Hrishyamukh (104108) 1193 64 5.36% 57 7 0 4.78% 0.59% 0%
Hrishyamukh Bac (6929) 5767 854 14.81% 842 6 6 14.6% 0.1% 0.1%
Jaykatpur (104109) 2264 246 10.87% 245 0 1 10.82% 0% 0.04%
Jaypur (104110) 2836 603 21.26% 582 7 14 20.52% 0.25% 0.49%
Kailash Nagar (254005) 1807 77 4.26% 75 2 0 4.15% 0.11% 0%
Krishnanagar (104111) 956 77 8.05% 75 2 0 7.85% 0.21% 0%
Manirampur (254006) 287 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Matai (104112) 1335 209 15.66% 207 0 2 15.51% 0% 0.15%
Mohini Nagar (254007) 2743 183 6.67% 179 1 3 6.53% 0.04% 0.11%
Nalua (261302) 1880 526 27.98% 507 5 14 26.97% 0.27% 0.74%
North Sarashima (104113) 1098 190 17.3% 190 0 0 17.3% 0% 0%
North Sonaichari (104115) 1748 375 21.45% 375 0 0 21.45% 0% 0%
Ratanpur (254008) 996 161 16.16% 160 1 0 16.06% 0.1% 0%
Sarashima (104114) 1098 190 17.3% 190 0 0 17.3% 0% 0%
Shibpur (254009) 1339 167 12.47% 166 1 0 12.4% 0.07% 0%
Sonaichari (254010) 1506 270 17.93% 270 0 0 17.93% 0% 0%
South Matai (104104) 2682 277 10.33% 272 1 4 10.14% 0.04% 0.15%
South Sonaichari (104105) 2124 337 15.87% 337 0 0 15.87% 0% 0%