House types of Other Than SC/ST Households

State : BIHAR (10)
District Name Total
Households
Total Other
Than SC/ST Households
No. of Households with Kuccha House % of Households with Kuccha House No. of Households with Pucca House % of Households with Pucca House No. of Households with Semi Kuccha (Kuccha Wall & Pucca Roof) House % of Households with Semi Kuccha (Kuccha Wall & Pucca Roof) House No. of Households with Semi Pucca (Pucca Wall & Kuccha Roof) House % of Households with Semi Pucca (Pucca Wall & Kuccha Roof) House
No. of Households with Kuccha House
0
Room
No. of Households with Kuccha House
1
Room
No. of Households with Kuccha House
2
Room
No. of Households with Kuccha House
3
Room
No. of Households with Kuccha House
> 3
Room
% of Households with Kuccha House
0
Room
% of Households with Kuccha House
1
Room
% of Households with Kuccha House
2
Room
% of Households with Kuccha House
3
Room
% of Households with Kuccha House
> 3
Room
No. of Households with Pucca House
0
Room
No. of Households with Pucca House
1
Room
No. of Households with Pucca House
2
Room
No. of Households with Pucca House
3
Room
No. of Households with Pucca House
> 3
Room
% of Households with Pucca House
0
Room
% of Households with Pucca House
1
Room
% of Households with Pucca House
2
Room
% of Households with Pucca House
3
Room
% of Households with Pucca House
> 3
Room
No. of Households with Semi Kuccha (Kuccha Wall & Pucca Roof) House
0
Room
No. of Households with Semi Kuccha (Kuccha Wall & Pucca Roof) House
1
Room
No. of Households with Semi Kuccha (Kuccha Wall & Pucca Roof) House
2
Room
No. of Households with Semi Kuccha (Kuccha Wall & Pucca Roof) House
3
Room
No. of Households with Semi Kuccha (Kuccha Wall & Pucca Roof) House
> 3
Room
% of Households with Semi Kuccha (Kuccha Wall & Pucca Roof) House
0
Room
% of Households with Semi Kuccha (Kuccha Wall & Pucca Roof) House
1
Room
% of Households with Semi Kuccha (Kuccha Wall & Pucca Roof) House
2
Room
% of Households with Semi Kuccha (Kuccha Wall & Pucca Roof) House
3
Room
% of Households with Semi Kuccha (Kuccha Wall & Pucca Roof) House
> 3
Room
No. of Households with Semi Pucca (Pucca Wall & Kuccha Roof) House
0
Room
No. of Households with Semi Pucca (Pucca Wall & Kuccha Roof) House
1
Room
No. of Households with Semi Pucca (Pucca Wall & Kuccha Roof) House
2
Room
No. of Households with Semi Pucca (Pucca Wall & Kuccha Roof) House
3
Room
No. of Households with Semi Pucca (Pucca Wall & Kuccha Roof) House
> 3
Room
% of Households with Semi Pucca (Pucca Wall & Kuccha Roof) House
0
Room
% of Households with Semi Pucca (Pucca Wall & Kuccha Roof) House
1
Room
% of Households with Semi Pucca (Pucca Wall & Kuccha Roof) House
2
Room
% of Households with Semi Pucca (Pucca Wall & Kuccha Roof) House
3
Room
% of Households with Semi Pucca (Pucca Wall & Kuccha Roof) House
> 3
Room
ARARIA (188) 650191 551384 140 132838 143374 23934 12406 0.02% 20.43% 22.05% 3.68% 1.91% 9 15304 24916 9247 10475 0% 2.35% 3.83% 1.42% 1.61% 4 60127 79556 16398 7027 0% 9.25% 12.24% 2.52% 1.08% 1 4186 5021 1346 710 0% 0.64% 0.77% 0.21% 0.11%
ARWAL (611) 115379 89854 25 8297 16745 7923 6958 0.02% 7.19% 14.51% 6.87% 6.03% 10 2973 9060 6188 17971 0.01% 2.58% 7.85% 5.36% 15.58% 0 260 666 492 775 0% 0.23% 0.58% 0.43% 0.67% 2 1313 3589 2214 2959 0% 1.14% 3.11% 1.92% 2.56%
AURANGABAD (189) 370285 269715 76 22919 59220 28871 31244 0.02% 6.19% 15.99% 7.8% 8.44% 10 6115 23472 17238 55812 0% 1.65% 6.34% 4.66% 15.07% 2 924 2958 2581 4062 0% 0.25% 0.8% 0.7% 1.1% 2 1545 4285 2911 4317 0% 0.42% 1.16% 0.79% 1.17%
BANKA (190) 397367 325816 629 83613 88087 16438 7726 0.16% 21.04% 22.17% 4.14% 1.94% 42 19420 43017 12098 15074 0.01% 4.89% 10.83% 3.04% 3.79% 12 3724 7240 2399 2368 0% 0.94% 1.82% 0.6% 0.6% 28 7152 10497 2236 1179 0.01% 1.8% 2.64% 0.56% 0.3%
BEGUSARAI (191) 508862 433431 208 158804 53615 8106 4358 0.04% 31.21% 10.54% 1.59% 0.86% 41 69310 52626 12827 14187 0.01% 13.62% 10.34% 2.52% 2.79% 5 6677 3743 818 561 0% 1.31% 0.74% 0.16% 0.11% 19 27846 13542 2124 1214 0% 5.47% 2.66% 0.42% 0.24%
BHAGALPUR (192) 485762 422839 343 108617 73908 13842 8357 0.07% 22.36% 15.21% 2.85% 1.72% 34 35438 67807 23816 23956 0.01% 7.3% 13.96% 4.9% 4.93% 231 9014 11960 3017 1778 0.05% 1.86% 2.46% 0.62% 0.37% 6 13884 16939 3374 1539 0% 2.86% 3.49% 0.69% 0.32%
BHOJPUR (193) 426775 349030 302 41098 67641 21342 16074 0.07% 9.63% 15.85% 5% 3.77% 27 16461 44091 30109 69916 0.01% 3.86% 10.33% 7.06% 16.38% 12 2013 4866 2979 4663 0% 0.47% 1.14% 0.7% 1.09% 11 3203 6092 3375 4077 0% 0.75% 1.43% 0.79% 0.96%
BUXAR (194) 241661 195322 90 10804 19922 12124 8544 0.04% 4.47% 8.24% 5.02% 3.54% 11 12906 35341 24987 55852 0% 5.34% 14.62% 10.34% 23.11% 3 1589 2616 1388 2402 0% 0.66% 1.08% 0.57% 0.99% 2 1110 2065 1032 1394 0% 0.46% 0.85% 0.43% 0.58%
DARBHANGA (195) 977418 820029 815 322236 70088 6580 2874 0.08% 32.97% 7.17% 0.67% 0.29% 121 120439 76237 17593 15824 0.01% 12.32% 7.8% 1.8% 1.62% 40 23180 9073 1164 573 0% 2.37% 0.93% 0.12% 0.06% 76 99251 41404 5400 2058 0.01% 10.15% 4.24% 0.55% 0.21%
GAYA (196) 665944 420097 179 28873 82884 46586 65693 0.03% 4.34% 12.45% 7% 9.86% 23 7481 30121 25420 84135 0% 1.12% 4.52% 3.82% 12.63% 10 1085 4898 4213 9848 0% 0.16% 0.74% 0.63% 1.48% 4 1948 6852 5213 8981 0% 0.29% 1.03% 0.78% 1.35%
GOPALGANJ (197) 394660 327968 179 27909 34926 7242 3462 0.05% 7.07% 8.85% 1.83% 0.88% 26 49487 97752 33418 49027 0.01% 12.54% 24.77% 8.47% 12.42% 6 4272 5885 1483 1041 0% 1.08% 1.49% 0.38% 0.26% 8 2837 4558 1370 890 0% 0.72% 1.15% 0.35% 0.23%
JAMUI (198) 292670 223230 69 35866 63169 24248 15726 0.02% 12.25% 21.58% 8.29% 5.37% 9 8443 21230 12842 20259 0% 2.88% 7.25% 4.39% 6.92% 1 1638 4239 2253 2039 0% 0.56% 1.45% 0.77% 0.7% 2 1481 3585 1917 1580 0% 0.51% 1.22% 0.66% 0.54%
JEHANABAD (199) 170675 134452 85 14209 18615 9622 8030 0.05% 8.33% 10.91% 5.64% 4.7% 8 5727 15382 12491 29854 0% 3.36% 9.01% 7.32% 17.49% 0 788 1481 1250 1673 0% 0.46% 0.87% 0.73% 0.98% 1 2292 5388 3424 3629 0% 1.34% 3.16% 2.01% 2.13%
KAIMUR (BHABUA) (200) 237393 167402 168 15812 26895 11771 9115 0.07% 6.66% 11.33% 4.96% 3.84% 10 9464 21769 16917 45688 0% 3.99% 9.17% 7.13% 19.25% 13 744 1726 1125 1789 0.01% 0.31% 0.73% 0.47% 0.75% 4 662 1120 634 744 0% 0.28% 0.47% 0.27% 0.31%
KATIHAR (201) 650044 554716 1218 123502 91577 19469 9663 0.19% 19% 14.09% 3% 1.49% 594 47167 47677 12493 12158 0.09% 7.26% 7.33% 1.92% 1.87% 1347 79439 60083 11557 6524 0.21% 12.22% 9.24% 1.78% 1% 121 10935 10704 2645 1419 0.02% 1.68% 1.65% 0.41% 0.22%
KHAGARIA (202) 390899 335033 151 124997 58745 7496 3244 0.04% 31.98% 15.03% 1.92% 0.83% 16 42427 35144 8203 8629 0% 10.85% 8.99% 2.1% 2.21% 5 4491 4582 1008 593 0% 1.15% 1.17% 0.26% 0.15% 10 19714 11224 1843 761 0% 5.04% 2.87% 0.47% 0.19%
KISHANGANJ (203) 308989 272790 26 33210 17978 3274 1222 0.01% 10.75% 5.82% 1.06% 0.4% 3 27817 27887 6654 3496 0% 9% 9.03% 2.15% 1.13% 13 81461 52909 7230 2552 0% 26.36% 17.12% 2.34% 0.83% 0 1856 1598 469 203 0% 0.6% 0.52% 0.15% 0.07%
LAKHISARAI (204) 141284 116457 43 18897 18577 4311 3021 0.03% 13.38% 13.15% 3.05% 2.14% 11 11475 23572 10365 14015 0.01% 8.12% 16.68% 7.34% 9.92% 3 1039 1216 503 397 0% 0.74% 0.86% 0.36% 0.28% 2 2205 3038 898 1709 0% 1.56% 2.15% 0.64% 1.21%
MADHEPURA (205) 529361 428935 96 124668 79095 10499 4398 0.02% 23.55% 14.94% 1.98% 0.83% 6 35103 40426 9479 9775 0% 6.63% 7.64% 1.79% 1.85% 3 43004 33830 4673 2054 0% 8.12% 6.39% 0.88% 0.39% 2 13329 12264 2132 1094 0% 2.52% 2.32% 0.4% 0.21%
MADHUBANI (206) 1029016 882916 113 192836 190694 45057 18462 0.01% 18.74% 18.53% 4.38% 1.79% 9 77647 129723 47350 36946 0% 7.55% 12.61% 4.6% 3.59% 4 27980 44038 11770 5897 0% 2.72% 4.28% 1.14% 0.57% 0 19507 22212 5681 2673 0% 1.9% 2.16% 0.55% 0.26%
MUNGER (207) 233134 192603 67 49857 28551 3028 1062 0.03% 21.39% 12.25% 1.3% 0.46% 16 28795 36716 10103 10649 0.01% 12.35% 15.75% 4.33% 4.57% 3 1648 1694 290 118 0% 0.71% 0.73% 0.12% 0.05% 9 8792 7908 1097 535 0% 3.77% 3.39% 0.47% 0.23%
MUZAFFARPUR (208) 1008082 842831 1293 185508 197486 36787 13695 0.13% 18.4% 19.59% 3.65% 1.36% 116 80415 124718 40526 40508 0.01% 7.98% 12.37% 4.02% 4.02% 31 12096 15736 4217 2426 0% 1.2% 1.56% 0.42% 0.24% 70 28855 37999 9467 4021 0.01% 2.86% 3.77% 0.94% 0.4%
NALANDA (209) 474078 375410 540 40398 45512 15640 10569 0.11% 8.52% 9.6% 3.3% 2.23% 115 27788 58979 44088 86409 0.02% 5.86% 12.44% 9.3% 18.23% 28 3592 6819 4087 4377 0.01% 0.76% 1.44% 0.86% 0.92% 31 5510 9721 4823 4246 0.01% 1.16% 2.05% 1.02% 0.9%
NAWADA (210) 356367 254463 94 18744 45284 24782 26039 0.03% 5.26% 12.71% 6.95% 7.31% 16 8001 24767 22736 57098 0% 2.25% 6.95% 6.38% 16.02% 8 933 2886 2151 3221 0% 0.26% 0.81% 0.6% 0.9% 6 1745 5144 3981 5008 0% 0.49% 1.44% 1.12% 1.41%
PASHCHIM CHAMPARAN (211) 746302 572498 268 94693 197016 53854 23990 0.04% 12.69% 26.4% 7.22% 3.21% 11 17711 59667 26179 37882 0% 2.37% 8% 3.51% 5.08% 4 2517 7906 2992 2399 0% 0.34% 1.06% 0.4% 0.32% 6 6740 20922 8735 5318 0% 0.9% 2.8% 1.17% 0.71%
PATNA (212) 695003 555474 233 75767 121504 27027 18193 0.03% 10.9% 17.48% 3.89% 2.62% 34 29986 78159 45755 81979 0% 4.31% 11.25% 6.58% 11.8% 11 4496 11169 4186 3993 0% 0.65% 1.61% 0.6% 0.57% 12 10088 20223 10215 9153 0% 1.45% 2.91% 1.47% 1.32%
PURBI CHAMPARAN (213) 961567 834826 271 144541 226683 67067 31299 0.03% 15.03% 23.57% 6.97% 3.25% 32 42353 112927 50579 57827 0% 4.4% 11.74% 5.26% 6.01% 6 4780 10424 5118 4483 0% 0.5% 1.08% 0.53% 0.47% 16 13829 31806 13058 6616 0% 1.44% 3.31% 1.36% 0.69%
PURNIA (214) 733082 603666 193 119049 129396 28395 12064 0.03% 16.24% 17.65% 3.87% 1.65% 32 25963 38198 11659 12331 0% 3.54% 5.21% 1.59% 1.68% 72 78346 102201 23514 9387 0.01% 10.69% 13.94% 3.21% 1.28% 4 2317 3928 1033 684 0% 0.32% 0.54% 0.14% 0.09%
ROHTAS (215) 409379 312944 149 32733 50287 21870 17796 0.04% 8% 12.28% 5.34% 4.35% 56 15774 36305 27895 82945 0.01% 3.85% 8.87% 6.81% 20.26% 19 1431 3150 2137 3576 0% 0.35% 0.77% 0.52% 0.87% 9 2712 5189 3315 4185 0% 0.66% 1.27% 0.81% 1.02%
SAHARSA (216) 401095 325718 290 112147 90480 12815 5133 0.07% 27.96% 22.56% 3.2% 1.28% 30 16677 23336 6297 7551 0.01% 4.16% 5.82% 1.57% 1.88% 5 6744 7563 1338 718 0% 1.68% 1.89% 0.33% 0.18% 9 14427 14060 2433 1309 0% 3.6% 3.51% 0.61% 0.33%
SAMASTIPUR (217) 949588 762798 220 254224 94742 10317 4806 0.02% 26.77% 9.98% 1.09% 0.51% 17 104283 84416 23427 29371 0% 10.98% 8.89% 2.47% 3.09% 7 12279 7329 1196 821 0% 1.29% 0.77% 0.13% 0.09% 30 75350 43551 7651 4340 0% 7.94% 4.59% 0.81% 0.46%
SARAN (218) 601329 516080 263 75094 49562 10062 5746 0.04% 12.49% 8.24% 1.67% 0.96% 73 83715 116423 42251 67775 0.01% 13.92% 19.36% 7.03% 11.27% 13 10932 9570 2678 2085 0% 1.82% 1.59% 0.45% 0.35% 15 15580 14225 3753 2561 0% 2.59% 2.37% 0.62% 0.43%
SHEIKHPURA (219) 92132 70110 68 7440 11150 4135 2692 0.07% 8.08% 12.1% 4.49% 2.92% 11 4262 11413 7731 14065 0.01% 4.63% 12.39% 8.39% 15.27% 2 376 828 448 416 0% 0.41% 0.9% 0.49% 0.45% 4 981 1687 948 779 0% 1.06% 1.83% 1.03% 0.85%
SHEOHAR (220) 151903 128296 8 26281 41957 11217 3958 0.01% 17.3% 27.62% 7.38% 2.61% 2 6954 13818 5086 4312 0% 4.58% 9.1% 3.35% 2.84% 0 735 1637 711 368 0% 0.48% 1.08% 0.47% 0.24% 0 2677 4972 1850 678 0% 1.76% 3.27% 1.22% 0.45%
SITAMARHI (221) 852415 744870 312 190885 187395 32502 11559 0.04% 22.39% 21.98% 3.81% 1.36% 37 48368 72855 24575 26049 0% 5.67% 8.55% 2.88% 3.06% 20 7207 12018 4099 2764 0% 0.85% 1.41% 0.48% 0.32% 21 43582 57014 13170 5963 0% 5.11% 6.69% 1.55% 0.7%
SIWAN (222) 534103 444270 739 39559 19369 3665 2054 0.14% 7.41% 3.63% 0.69% 0.38% 110 99345 121204 47468 69016 0.02% 18.6% 22.69% 8.89% 12.92% 31 12762 8062 1951 1310 0.01% 2.39% 1.51% 0.37% 0.25% 23 5931 4473 1178 844 0% 1.11% 0.84% 0.22% 0.16%
SUPAUL (223) 525924 436606 59 86736 122572 27189 10414 0.01% 16.49% 23.31% 5.17% 1.98% 9 18926 40992 11844 9465 0% 3.6% 7.79% 2.25% 1.8% 69 30287 46445 10303 4039 0.01% 5.76% 8.83% 1.96% 0.77% 4 3989 8644 1860 789 0% 0.76% 1.64% 0.35% 0.15%
VAISHALI (224) 650211 508848 270 144457 64919 10163 4964 0.04% 22.22% 9.98% 1.56% 0.76% 17 75043 80481 23522 28511 0% 11.54% 12.38% 3.62% 4.38% 0 7566 5387 1291 838 0% 1.16% 0.83% 0.2% 0.13% 6 29676 22523 4224 2370 0% 4.56% 3.46% 0.65% 0.36%