Female Headed Households with salaried jobs

State : GOA (30) >> District : NORTH GOA (551) >> Block : PERNEM (5931)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AGARWADA CHOPDEM (254347) 434 119 27.42% 22 1 47 5.07% 0.23% 10.83%
ALORNA (254350) 578 120 20.76% 19 1 22 3.29% 0.17% 3.81%
ARAMBOL (254356) 1157 241 20.83% 31 4 50 2.68% 0.35% 4.32%
CASNEM, AMBEREM,POROSCODEM (254383) 297 52 17.51% 5 0 13 1.68% 0% 4.38%
CHANDEL (254386) 202 34 16.83% 1 0 3 0.5% 0% 1.49%
CORGAO (254397) 1339 344 25.69% 41 3 141 3.06% 0.22% 10.53%
DHARGAL (254411) 1235 262 21.21% 31 4 106 2.51% 0.32% 8.58%
IBRAMPUR (254422) 558 121 21.68% 20 0 16 3.58% 0% 2.87%
KASARVANEM (254425) 273 67 24.54% 15 1 17 5.49% 0.37% 6.23%
KERI TERECOL (254426) 700 194 27.71% 30 4 56 4.29% 0.57% 8%
KERIM (254427) 651 179 27.5% 29 2 56 4.45% 0.31% 8.6%
MANDREM (254435) 1761 344 19.53% 35 2 115 1.99% 0.11% 6.53%
MORJIM (254445) 1377 356 25.85% 22 8 153 1.6% 0.58% 11.11%
OZARIM (254463) 365 79 21.64% 11 0 22 3.01% 0% 6.03%
PALIEM (254465) 526 131 24.9% 16 2 26 3.04% 0.38% 4.94%
PARCEM (254467) 995 203 20.4% 31 1 64 3.12% 0.1% 6.43%
TAMBOXEM, MOPA, UGUEM (254514) 617 169 27.39% 31 3 52 5.02% 0.49% 8.43%
TORXEM (254518) 556 127 22.84% 14 4 31 2.52% 0.72% 5.58%
TUEM (254519) 513 102 19.88% 7 0 65 1.36% 0% 12.67%
VARKHAND NAGZAR (254524) 494 121 24.49% 13 0 31 2.63% 0% 6.28%
VIRNODA (254533) 310 68 21.94% 18 0 24 5.81% 0% 7.74%