Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : BARNALA (605) >> Block : BARNALA (341)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ASPAL KALAN (20185) 748 111 14.84% 0 0 1 0% 0% 0.13%
ASPAL KHURD (20186) 253 46 18.18% 1 0 0 0.4% 0% 0%
ATTERGARH (20187) 331 23 6.95% 1 0 1 0.3% 0% 0.3%
BADRA (20189) 510 77 15.1% 1 0 0 0.2% 0% 0%
BHAINI FATTA (20191) 516 71 13.76% 3 0 2 0.58% 0% 0.39%
BHAINI JASSA (20192) 538 88 16.36% 0 0 8 0% 0% 1.49%
BHAINI MEHRAJ (20193) 836 86 10.29% 5 0 2 0.6% 0% 0.24%
BHATTHLAN (20194) 385 45 11.69% 1 0 0 0.26% 0% 0%
BHURE (20195) 267 40 14.98% 5 0 2 1.87% 0% 0.75%
Barnala Rural (20190) 1327 89 6.71% 9 0 2 0.68% 0% 0.15%
Bazigar Basti Badbar (274236) 1301 154 11.84% 9 0 3 0.69% 0% 0.23%
DANGARH (20196) 472 38 8.05% 1 0 0 0.21% 0% 0%
DHANAULA KHURD (20197) 961 77 8.01% 2 0 5 0.21% 0% 0.52%
DHANAULA(DIHATTI) (20198) 962 120 12.47% 7 0 0 0.73% 0% 0%
DHURKOT (20200) 1004 94 9.36% 1 0 2 0.1% 0% 0.2%
FATEHGARH CHHANNA (20201) 433 57 13.16% 8 0 1 1.85% 0% 0.23%
GUMTI (20202) 426 34 7.98% 3 0 0 0.7% 0% 0%
GURAM (20203) 493 58 11.76% 6 1 0 1.22% 0.2% 0%
HAMIDI (20204) 942 109 11.57% 7 0 2 0.74% 0% 0.21%
HANDIAYA (Rural) (20205) 331 18 5.44% 3 0 0 0.91% 0% 0%
HARIGARH (20206) 601 59 9.82% 6 1 0 1% 0.17% 0%
JALOOR (20207) 796 51 6.41% 2 0 0 0.25% 0% 0%
KAHNEKE (20208) 529 48 9.07% 0 0 1 0% 0% 0.19%
KALEKE (20209) 1250 165 13.2% 4 0 1 0.32% 0% 0.08%
KARAMGARH (20210) 757 118 15.59% 3 0 3 0.4% 0% 0.4%
KATTU (20211) 768 76 9.9% 5 0 2 0.65% 0% 0.26%
KHUDI KALAN (20212) 921 107 11.62% 7 0 1 0.76% 0% 0.11%
KHUDI KHURD (236614) 252 14 5.56% 0 0 0 0% 0% 0%
KOTDUNNA (20213) 1045 138 13.21% 2 0 2 0.19% 0% 0.19%
KUBBE (20214) 424 50 11.79% 3 0 1 0.71% 0% 0.24%
MANAL (20215) 197 25 12.69% 0 0 0 0% 0% 0%
MANGEWAL (20216) 526 86 16.35% 3 0 2 0.57% 0% 0.38%
NAIWALA (20217) 440 47 10.68% 2 0 3 0.45% 0% 0.68%
NANGAL (20218) 436 52 11.93% 3 0 2 0.69% 0% 0.46%
Nanakpura Pindi (274237) 1990 178 8.94% 9 1 8 0.45% 0.05% 0.4%
PANDHER (20220) 603 104 17.25% 2 0 0 0.33% 0% 0%
PATTI SEKHWAN (20221) 208 11 5.29% 1 0 0 0.48% 0% 0%
PHARVAHI (20222) 918 117 12.75% 5 2 9 0.54% 0.22% 0.98%
Patti Sohal (261950) 1023 109 10.65% 7 0 1 0.68% 0% 0.1%
RAJGARH (20223) 201 18 8.96% 0 0 0 0% 0% 0%
RAJIA (20224) 435 59 13.56% 3 0 1 0.69% 0% 0.23%
RUREKE KALAN (20225) 1112 112 10.07% 2 0 0 0.18% 0% 0%
RUREKE KHURD (20226) 190 30 15.79% 4 1 2 2.11% 0.53% 1.05%
SEKHA (20227) 1426 172 12.06% 11 0 1 0.77% 0% 0.07%
THIKRIWALA (20228) 1558 194 12.45% 8 1 2 0.51% 0.06% 0.13%
THULEAL (236608) 313 36 11.5% 3 0 0 0.96% 0% 0%
THULIWAL (20229) 825 141 17.09% 7 0 0 0.85% 0% 0%
UPPLI (20230) 635 73 11.5% 1 0 0 0.16% 0% 0%