Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : SANGRUR (43) >> Block : DIRBA (6736)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
BAGHROL (20544) 381 14 3.67% 0 0 0 0% 0% 0%
DHANDIAL (20556) 352 22 6.25% 2 0 0 0.57% 0% 0%
DHANDOLI KALAN (20557) 504 41 8.13% 3 0 2 0.6% 0% 0.4%
DHANDOLI KHURD (20558) 350 33 9.43% 1 0 1 0.29% 0% 0.29%
DHARAMGARH CHANNA (20560) 118 8 6.78% 0 0 0 0% 0% 0%
DIALGARH JEJJIAN (236143) 358 42 11.73% 0 0 0 0% 0% 0%
DIWANGARH KAIMPUR (236333) 396 30 7.58% 1 0 1 0.25% 0% 0.25%
GHANAUR JATTAN (20564) 260 28 10.77% 1 0 0 0.38% 0% 0%
GHANAUR RAJPUTTAN (20565) 269 23 8.55% 2 0 0 0.74% 0% 0%
GOBINDPURA NAGARI (20568) 493 49 9.94% 4 0 0 0.81% 0% 0%
GUJRAN (20569) 1126 87 7.73% 3 9 0 0.27% 0.8% 0%
JANAAL (20572) 841 124 14.74% 3 2 33 0.36% 0.24% 3.92%
KAHANGARH (20573) 240 14 5.83% 0 0 0 0% 0% 0%
KAKUWALA (20574) 188 23 12.23% 0 0 0 0% 0% 0%
KAMALPUR (20575) 630 32 5.08% 1 1 0 0.16% 0.16% 0%
KHADIAL (236146) 551 31 5.63% 0 0 0 0% 0% 0%
KHANAL KALAN (20578) 832 130 15.62% 5 1 0 0.6% 0.12% 0%
KHANAL KHURD (20579) 369 48 13.01% 1 0 0 0.27% 0% 0%
KHANPUR PHAKIRAN (20580) 292 16 5.48% 0 0 0 0% 0% 0%
KHERI NAGAN (20581) 151 3 1.99% 0 0 0 0% 0% 0%
KHETLA (20582) 724 100 13.81% 5 1 1 0.69% 0.14% 0.14%
KOHRIAN (20583) 690 92 13.33% 7 0 0 1.01% 0% 0%
LAD BANJARA KALAN (20584) 714 54 7.56% 1 0 0 0.14% 0% 0%
LADBANJARA KHURD (20585) 232 23 9.91% 2 0 0 0.86% 0% 0%
MEHLAN (236151) 1470 122 8.3% 4 13 0 0.27% 0.88% 0%
MEHLAN KOTHE (236152) 1470 122 8.3% 4 13 0 0.27% 0.88% 0%
MODEL TOWN MEHLA (261640) 1470 122 8.3% 4 13 0 0.27% 0.88% 0%
MODEL TOWN MEHLA II (261643) 1470 122 8.3% 4 13 0 0.27% 0.88% 0%
MOURAN (236154) 881 95 10.78% 3 71 0 0.34% 8.06% 0%
MUNSHI WALA (236155) 168 11 6.55% 1 0 1 0.6% 0% 0.6%
NIHAL GARH (236157) 89 10 11.24% 0 0 0 0% 0% 0%
RAMPUR GUJJRAN (236160) 115 4 3.48% 0 0 0 0% 0% 0%
RATANGARH SINDDRAN (236163) 223 14 6.28% 0 0 0 0% 0% 0%
RATOLAN (236164) 373 59 15.82% 3 1 2 0.8% 0.27% 0.54%
ROGLA (236165) 1041 83 7.97% 9 0 0 0.86% 0% 0%
SAFFIPUR KALAN (236166) 420 48 11.43% 1 0 0 0.24% 0% 0%
SAFFIPUR KHURD (236167) 186 12 6.45% 0 0 0 0% 0% 0%
SAMURAN (236170) 379 36 9.5% 0 0 2 0% 0% 0.53%
SANTPURA (261645) 155 10 6.45% 0 0 0 0% 0% 0%
SIHAL (236174) 310 43 13.87% 2 0 0 0.65% 0% 0%
SULAR GHRAT (275690) 529 52 9.83% 4 0 2 0.76% 0% 0.38%
SULLAR (236176) 529 52 9.83% 4 0 2 0.76% 0% 0.38%
TARANJIKHERA (236178) 389 51 13.11% 0 0 0 0% 0% 0%